دعا براي رفع بد اخلاقي

دعا براي رفع بد اخلاقي

  امام صادق (ع) فرموده است: «اگر كسي بداخلاق شد، در گوش او اذان بگوييد.» دعا براي دفع فال بد رسول اكرم (ص) فال خوب زدن را دوست مي داشت، و فال بد زدن را خوش نداشت و مي فرمود: هر كس چيز ناخوشايندي ديد كه به نظرش بد جلوه مي آيد اين دعا را بخواند. «اللهم لا يوتي الخير الا انت، و لا يدفع السيئات اانت و لا حول و لا قوه الا بك» «خدايا! خوبي را كسي جز تو نمي دهد، و بديها را كسي جز تو دفع نمي كند، و هيچ جنبش و نيرويي نيست مگر به كمك تو.»

(0) نظر
برچسب ها :
داستان كوتاه كدام مستحق تريم ؟

داستان كوتاه كدام مستحق تريم ؟

شب سردي بودپيرزن بيرون ميوه فروشي زل زده بود به مردمي كه ميوه ميخريدن شاگرد ميوه فروش تند تند پاكت هاي ميوه رو توي ماشين مشتري ها ميذاشت و انعام ميگرفت پيرزن باخودش فكر ميكرد چي ميشد اونم ميتونست ميوه بخره ببره خونهرفت نزديك تر چشمش افتاد به جعبه چوبي بيرون مغازه كه ميوه هاي خراب و گنديده داخلش بود با خودش گفت چه خوبه سالم ترهاشو ببره خونه مي تونست قسمت هاي خراب ميوه ها رو جدا كنه وبقيه رو بده به بچه هاش هم اسراف نميشد هم بچه هاش شاد ميشدنبرق خوشحالي توي چشماش دويدديگه سردش نبود ! پيرزن رفت جلو نشست پاي جعبه ميوه تا دستش رو برد داخل جعبه شاگرد ميوه فروش گفت : دست نزن نِنه ! وَخه برو دُنبال كارت ! پيرزن زود بلند شدخجالت كشيد !چند تا از مشتري ها نگاهش كردند !صورتش رو گرفت دوباره سردش شد !راهش رو كشيد رفت چند قدم دور شده بود كه يه خانمي صداش زد : مادر جان مادر جان !پيرزن ايستاد برگشت و به زن نگاه كرد !زن لبخندي زد و بهش گفت اينارو براي شما گرفتم ! سه تا پلاستيك دستش بود پر از ميوهموز و پرتغال و انار …. پيرزن گفت : دستِت دَرد نِكُنه نِنه مُو مُستَحق نيستُم ! زن گفت : اما من مستحقم مادر منمستحق داشتن شعور انسان بودن و به هم نوع توجه كردن اگه اينارو نگيري دلمو شكستي !جون بچه هات بگير !زن منتظر جواب پيرزن نموند ميوه هارو داد دست پيرزن و سريع دور شد پيرزن هنوز ايستاده بود و رفتن زن رو نگاه ميكرد قطره اشكي كه تو چشمش جمع شده بود غلتيد روي صورتشدوباره گرمش شده بود با صداي لرزاني گفت : پير شي ننه پير شي !خير بيبيني اين شب چله مادر! داستان كوتاه كدام مستحق تريم ؟

(0) نظر
برچسب ها :
تا حالا دقت كردين جديد و شاد و باحال
 

تا حالا دقت كردين جديد و شاد و باحال

 

تا حالا دقت كردين جديدا ملت

براي عكس گرفتن ژست طبيعي بودن مي گيرن

تا حالا دقت كردين جديد و شاد و باحال

 

تا حالا دقت كردين دقيقا وقتي شما ميريد دسشويي

تيمي كه مي خواين گل مي زنه ؟

(0) نظر
برچسب ها :
X