مشروعيت‌ و كيفيّت‌ نماز خوْف‌

مشروعیت‌ و کیفیّت‌ نماز خوْف‌

چنان‌ که‌ می‌دانیم‌ نماز رکن‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و به‌ فرمودة‌ پیامبر اکرم‌ نمازهای‌پنج‌ گانة‌ شبانه‌ روزی‌ نخستین‌ واجب‌ امّت‌ اسلامی‌ و نخستین‌ عملی‌ است‌ که‌ بالا برده‌می‌شود و اوّلین‌ چیزی‌ است‌ که‌ در فردای‌ قیامت‌ از انسان‌ سؤال‌ می‌شود که‌ اگر پذیرفته‌شود بقیة‌ اعمال‌ آدمی‌ پذیرفته‌ می‌شود وگرنه‌ دیگر کارهای‌ دینی‌ مورد قبول‌ درگاه‌ الهی‌قرار نمی‌گیرد.

از نظر فقیهان‌ با توجه‌ به‌ آیات‌ وارده‌ از جمله‌ (فَأَقیمُوا الصَّلوة‌َ اِن‌َّ الصَّلوة‌َ کانت‌علی‌ الْمؤمِنین‌َ کتاباً موقوتاً) پس‌ نماز را به‌ پا دارید زیرا نماز وظیفة‌ ثابت‌ و معینی‌ برای‌مؤمنان‌ است‌. و نیز: (وَأْمُرْ أهلَک‌َ بالصَّلوة‌ِ و اصطَبِر علیهَا) ای‌ پیامبر وابستگان‌ را به‌نماز فرمان‌ ده‌ و بر انجام‌ آن‌ باجدیّت‌ شکیبا باش‌.

وجوب‌ عینی‌ نمازهای‌ یومیّه‌ بر همة‌ مکلّفان‌، جز زنان‌ در دوران‌ عادت‌ ماهیانه‌، درهر شرایط‌ و با هر کیفیت‌ ممکن‌، حتّی‌ با اشارة‌ پلک‌ها و ذکر قلبی‌ تنها، از مسائل‌ اتّفاقی‌ وبلکه‌ ضروری‌ دین‌ شناخته‌ شده‌ است‌.

حتّی‌ در میدان‌ کارزار، و در حال‌ درگیری‌ با دشمن‌ غدّار به‌ عنوان‌ نماز خَوف‌ ومُطارَده‌ باید انجام‌ گیرد. که‌ مشروعیّت‌ نماز خَوف‌ و جِواز قصر آن‌ در سفر و حضر، در زمان‌غیبت‌ نیز اتّفاقی‌ فقهای‌ اسلامی‌ است‌. جز مالک‌ که‌ بر این‌ باور است‌. که‌ در حضر نمازخَوف‌ دو رکعتی‌ و قصر نمی‌شود، و تنها از کیفیّت‌ و هیأت‌ اَدای‌ آن‌ کم‌ می‌شود. نه‌ کمّیّت‌رکعات‌ نماز. مستنددیگر فقهای‌ ما افزون‌ بر نماز خَوف‌ پیامبر در غزوات‌: ذات‌ُ الرِّقاع‌ سه‌میلی‌ مدینه‌ در منطقة‌ نَجد؛ و بطن‌ُ النَّخیل‌ (بین‌ طائف‌ و مکه‌) و عُسفان‌(36 میلی‌ بین‌مکه‌ حُجفه‌). و نماز خَوف‌ امیر مؤمنان‌ در صفّین‌ و لیلة‌ الهَریر، و نماز ظهر عاشورای‌ سیّدالشّهداء و دیگر روایات‌، که‌ خداوند می‌فرماید: (و اِذا ضَربتُم‌ فی‌ الاَرض‌ِ فلیس‌َ علَیکُم‌جُناح‌ٌ أَن‌ تَقصُروامن‌َ الصَّلوة‌ِاِن‌ْ خِفتُم‌ أَن‌ یفتِنَکُم‌ الّذین‌َ کَفَرُوا، اِن‌َّ الکافِرین‌َ کان‌َ لکُم‌ عَدوّاًمبیناً. و اذَا کنت‌َ فیهم‌ فَأَقمت‌َ لهم‌ُ الصَّلوة‌َ فَلَتَقُم‌ طائفَة‌ٌ منهم‌ معک‌َ وَلْیَأخذوا حذرَهُم‌ وأسلِحَتَهم‌ وَدَّ الَّذین‌َ کفروُا لوتغفلون‌َ عن‌ أسلِحَتکُم‌ و أمتِعَتِکُم‌ فَیَمیلون‌َ علیکم‌ مَیلَة‌ً واحدَة‌ً ولا جُناج‌َ علیکم‌ْ اِن‌ْ کان‌َ بکُم‌ أَذی‌ً من‌ْ مَطرٍ أوْ کنتم‌ْ مرْضی‌ اَن‌ تَضَعوا أسلِحتَکم‌ْ و خُذوُاحِذْرکُم‌ اِن‌َّ اللهَ أَعدَّ لِلکافِرین‌َ عذاباً مهیناً. فاِذا قَضَیتُم‌ُ الصَّلوة‌َ فَأذکُروا اللهَ قیاماً و قُعوُداً وعلی‌ جُنُوبِکم‌ْ فَاِذا اطْمَأَنَنْتُم‌ْ فَأَقیمُوا الصَّلوة‌َ اِن‌َّ الصَّلوة‌َ کانت‌ علی‌ المُؤمنین‌َ کتاباًموُقوتاً) که‌ ترجمة‌ منظوم‌ آیات‌ مزبور از زبان‌ شاعر جوان‌ معاصر نیشابوری‌ که‌ بسیاررسا و زیباست‌، چنین‌ است‌:

 

  • چو راه‌ سفر را گرفتید باز «نگردید غافل‌ ز کفّار خوارز پس‌ آن‌ گه‌ که‌ شخص‌ تو ای‌ مصطفی گروهی‌ مسلّح‌ شوندت‌ عَسس‌ گروهی‌ که‌ اوّل‌ نخوانده‌ نماز «نماید خِرَد بر تو راه‌ صلاح که‌ ناگه‌ به‌ سوی‌ شما گناهی‌ نباشد گشایید اگردر آن که‌ از بهر کفّار پس‌ از آن‌ که‌ پایان‌ پذیرد نماز به‌ پهلو و بنشسته‌ و ایستابه در این‌ حال‌ خوانید کامل‌ نماز واجب‌ این‌ حکم‌ در روزگار به‌ فرمان‌ و دستور پروردگار ‌که‌ دارند آن‌ کافران‌ دنی‌ عبادت‌ کنی‌ خالق‌ بی‌ نیاز نماز و عبادت‌ به‌ پایان‌ برند ‌» حمله‌ وربگردند با نیزه‌ و با سپر ‌ چند لحظه‌ سلاح‌ از کمر روز شمارعذابی‌ نهاد است‌. پروردگار بمانید در حالت‌ احتزار ‌ هر حال‌ گویید ذکر خدا «بگردید مشغول‌ راز ونیاز» «بگردید مشغول‌ راز ونیاز»

  • دو رکعت‌ بخوانید جای‌ جهاد که‌ بس‌ آشکار است‌ آن‌ دشمنی چو خواهی‌ که‌ برجای‌ آری‌ نماز پس‌ آن‌ گه‌ که‌ سجده‌ به‌ جای‌ آورند بیایند افراد آن‌ با سلاح‌ بلی‌ کافران‌ می‌کَشند انتظار چو بیماری‌ و بارش‌ آسمان ولیکن‌ در این‌ حال‌ هم‌ بر حذر که‌ گردند نابود و خوار و ذلیل به‌ هر حال‌ کاید به‌ دست‌ شما پس‌ از آن‌ گه‌ که‌ ایمن‌ شدید از عدو که‌ بر مؤمنان‌ به‌ پروردگاربود گناهی‌ نباشد شکسته‌ نماز نیرنگ‌ آن‌ قوم‌ ناسازگار» ‌ میان‌ سپاهی‌ به‌ وقت‌ غزا نگهبان‌ بگردند ازپیش‌ و پس‌ خود از بهر خواندن‌ بیایند باز که‌ غَفلَت‌ نمایید در کارزار ‌شما را به‌ رنج‌ افکند، آن‌ زمان‌ بمانید از خصم‌ تیره‌ گهر ‌بر آنها تباهی‌ بگردد گسیل‌ نمایید تسبیح‌ یکتا خدا چو دانید ناید گزندی‌ از او «بگردید مشغول‌ راز ونیاز»

بنابراین‌ چگونگی‌ اجرای‌ این‌ نماز در میادین‌ نبرد در آغاز به‌ وسیلة‌ قرآن‌ کریم‌ درقالب‌ نَمونه‌، بیان‌ حکم‌ شده‌ است‌ تا برای‌ مسلمانان‌ واضح‌تر و زیباتر از کار درآید و به‌تعبیر منطقی‌ از نوع‌ تعریف‌ به‌ مثال‌ است‌، که‌ پیامبر را امام‌ جماعت‌ فرض‌ کرده‌، ومأمومین‌ را به‌ دو گروه‌ دسته‌ بندی‌ کرده‌ است‌. که‌ امام‌ صادق‌(ع) در توضیح‌ آن‌ چنین‌فرمود: رسول‌ خدا در جنگ‌ ذات‌ الرِّقَاع‌ با اصحاب‌ خود به‌ نماز ایستاد.

به‌ این‌ صورت‌ که‌ یاران‌ را دو قسمت‌ کرد: یک‌ دسته‌ را رویاروی‌ دشمن‌ قرار داد، و بادسته‌ دیگر نماز خواند. آن‌ حضرت‌ تکبیر فرمود آنان‌ نیز گفتند، آن‌ جناب‌ حمد و سوره‌خواند و آنان‌ ساکت‌ بودند، او رکوع‌ نمود آنان‌ نیز رکوع‌ کردند، او سجده‌ به‌جاآورد آنان‌ نیزسجده‌ کردند.

سپس‌ پیامبر خدا برای‌ رکعت‌ دوّم‌ به‌ پا خواست‌، و دیگر چیزی‌ از حمد و سورة‌رکعت‌ دوّم‌ نخواند تا نمازگزاران‌ به‌ صورت‌ فرادا رکعت‌ دوم‌ خود را به‌ پایان‌ بردند، و به‌یکدیگر سلام‌ دادند، و جای‌ خود را با گروه‌ محافظان‌ عوض‌ کردند، و در برابر دشمن‌ایستادند.

دستة‌ دوم‌ که‌ تا کنون‌ در برابر دشمنان‌ ایستاده‌ بودند، باپیامبر(ص) اقامت‌ نمازجماعت‌ بستند. آن‌ جناب‌ تکبیر گفت‌ آنان‌ نیز گفتند و در حال‌ قَرائت‌ پیامبر سکوت‌کردند. تا آن‌ حضرت‌ به‌ رکوع‌ رفت‌ آنان‌ نیز به‌ رکوع‌ رفتند آن‌ حضرت‌ سجده‌ نمود آنان‌ نیزبه‌ سجده‌ رفتند. آن‌ گاه‌ پیامبر خدا نشست‌ و تشهّد خواند و سلام‌ داد آنان‌ برخاستند و یک‌رکعت‌ باقی‌ مانده‌ خود را فرادا به‌ پایان‌ بردند، و در آخر به‌ یکدیگر سلام‌ دادند؛ و این‌ همان‌نماز خَوفی‌ است‌ که‌ خداوند به‌ پیامبرش‌ دستور داده‌ است‌.

نماز شدّت‌ خوف‌ یا مُطارَدَه‌ که‌ شامل‌ نگرانی‌ از سَیل‌ و دَرنده‌ و غیره‌ بر جان‌مسلمانان‌ به‌ حکم‌ آیة‌ شریفه‌: (حافظوُاعلی‌ الصَّلَواة‌ِ و الصَّلوة‌ِ الْوسطی‌َ و قُومُواللهِقانِتین‌َ. فَاِن‌ خِفْتُم‌ فَرِجالاً اَوْ رُکبَاناً فَاذا أَمِنْتُم‌ فَاذْکُروا اللهَ کَما علَّمَکُم‌ُ ما لم‌ تَکونواتَعلَمون‌َ).

در انجام‌ نماز به‌ خصوص‌ نماز میانی‌-ظهر یا صبح‌-کوشا باشید، و از روی‌ خضوع‌و فرمان‌ برداری‌ برای‌ خدا به‌ پا خیزید، و اگر به‌ خاطر خطر نگران‌ شدید نماز را در حال‌سواره‌ یاپیاده‌ به‌ جا آرید.امّا هنگامی‌ که‌ امنیّت‌ خود را باز یافتند. پس‌ خدا را یاد کنید(نمازرا به‌ صورت‌ معمولی‌ بخوانید)همان‌ گونه‌ که‌ خداوند چیزهایی‌ را که‌ می‌دانستید به‌ شماآموزش‌ داد.

بر اساس‌ قاعدة‌ فقهی‌: «اَلْمَیْسورُ لا یَسقُط‌ُ بالْمَعسُورِ» با حدّاقل‌ اَذکار و به‌ هرصورت‌ که‌ مقدور باشد، انجام‌ می‌گیرد. نماز خَوف‌ باتوجّه‌ به‌ آیات‌ یاد شده‌ به‌ دو نوع‌: خَوف‌و شدّت‌ خوف‌ یامُطارَدَه‌ دسته‌ بندی‌ می‌شود، که‌ معروف‌ترین‌ نماز خَوف‌ نوع‌ نخست‌ همان‌خَوف‌ ذات‌ِ الرّقاع‌ است‌، که‌ برای‌ نخستین‌ بار توسط‌ شخص‌ نبی‌ّ اکرم‌(ص)، اِجرا شد، وکیفیت‌ آن‌ مورد پذیرش‌ همة‌ فقیهان‌ مذاهب‌ برجستة‌ اسلامی‌، جز حَنَفیان‌ است‌.

پیدا است‌، که‌ منظور از بودن‌ پیامبر(ص) در میان‌ مسلمانان‌ برای‌ اِقامه‌ نمازجَماعت‌ در صورت‌ وجود خوف‌ از عَدُو این‌ نیست‌ که‌ انجام‌ نماز خَوف‌ مشروط‌ به‌ حضورشخص‌ پیغمبراست‌.بلکه‌ مقصود حُضور امام‌ و پیشوایی‌ برای‌ اقامه‌ نماز جماعت‌ در میان‌سربازان‌ و مجاهدان‌ اسلام‌ است‌. از این‌ رو حضرت‌ علی‌ و امام‌ حسین‌ در صِفّین‌ و کربلاوحتّی‌ حُذیفة‌ بن‌ یَمان‌ در فتح‌ طبرستان‌ در بحبوحة‌ نبرد پس‌ از درگذشت‌ پیامبر نمازخوف‌ به‌ جای‌ آوردند و ادعای‌ منسوخ‌ شدن‌ این‌ حکم‌ که‌ از سوی‌ قاضی‌ اَبو یوسف‌ مطرح‌شده‌، بی‌ اساس‌ خواهد بود. و تأکید آیة‌ تشریع‌ نماز خَوف‌ بر اِقامه‌ آن‌ به‌ جَماعت‌ به‌ اِمامت‌آن‌ حضرت‌ حتّی‌ در میدان‌ جنگ‌ با کفّار افزون‌ برمشروعیت‌ آن‌ بیان‌گر اهمیّت‌ اصل‌ نمازآن‌ هم‌ به‌ جماعت‌، و در اوّل‌ وقت‌ می‌باشد. مطمئناً چنین‌ نمازی‌ در تأمین‌ آرامش‌ روان‌رزمندگان‌ و بالا بردن‌ روحیة‌ آنان‌ در نبرد با دشمنان‌ و هم‌دلی‌ و هماهنگی‌ مسلمانان‌،تأثیر به‌ سزائی‌ داشته‌، و خواهد داشت‌. که‌ شرایط‌ اجرایی‌ آن‌ از این‌ قرار است‌:

1-مدافعان‌ مسلمان‌ در میدان‌ نبرد دست‌ کم‌ قابل‌ تفریق‌ به‌ دو دسته‌ پاسدار ونمازگزار باشند.

2-دشمن‌ قوی‌ و نگرانی‌ منطقی‌ از هجوم‌ دشمن‌ به‌ رزمندگان‌ در حال‌ نماز باشد.

3-نماز به‌ جماعت‌ و رو به‌ قبله‌ باشد، و دشمن‌ در جهت‌ قبله‌ مستقرّ نباشد.

4-حفظ‌ آمادگی‌ دفاعی‌ در حین‌ نماز با همراه‌ داشتن‌ اسلحه‌ اگر چه‌ خون‌ آلوده‌باشد.

چرا که‌ نماز خَوف‌ از عدو، آتش‌ بس‌ موقّت‌ یک‌ جانبه‌ از سوی‌ فرمانده‌ مجاهدان‌مسلمان‌ به‌ دشمنان‌ اسلام‌ است‌. در میدان‌ نبرد اگر مدافعان‌ اندک‌ و یا دشمن‌ نزدیک‌ و یادر حال‌ زَد و خورد و درگیری‌، خَوف‌ شدید، باشد نماز مُطارَدَه‌ خوانده‌ می‌شود. چنان‌ که‌ امیرالمؤمنین‌ در لیلة‌ الهریر نمازش‌ در اذکار تسبیح‌ و تحمید و تکبیر و تهلیل‌ خلاصه‌ شده‌بود.

چگونگی‌ نماز خوف‌ ظهر عاشورا

به‌ گزارشی‌ امام‌ حسین‌(ع) روز دوم‌ محرّم‌ الحرام‌ وارد سرزمین‌ کربلا شد، و عصرروز عاشورا به‌ شهادت‌ رسید.بنابراین‌ مدّت‌ اقامت‌ حضرت‌ ابی‌ عبد الله ویاران‌ وهمراهانش‌ در کربلا هشت‌ روز بیش‌تر نبود، و مسافری‌ که‌ کم‌تر از ده‌ روز در جایی‌ بماندالبته‌ در صورتی‌ که‌ مرددّ نباشد وسفر او شرعی‌ باشد نمازش‌ کوتاه‌ و دو رکعتی‌ می‌شود.

بنابراین‌ هر چند نماز خوف‌ هم‌ به‌ فتوای‌ اکثریّت‌ قریب‌ به‌ اتّفاق‌ فقیهان‌، حتّی‌ درحضَر هم‌ قصر و دو رکعتی‌ می‌شود اما در آن‌ بیابان‌ امام‌ هم‌ مسافر بود و هم‌ در حال‌ خَوف‌به‌ سر می‌برد و نوع‌ نماز آن‌ حضرت‌ نماز خَوف‌ ذات‌ الرّقاع‌ بود که‌ به‌ جماعت‌ برگزار شد. بااین‌ تفاوت‌ که‌ در این‌ غزوه‌ پیامبر با کفّار در حال‌ نبرد بود، و امام‌ حسین‌(ع) در بیابان‌ کربلابا ب''''اغیان‌ و شورش‌ گران‌ در حال‌ جنگیدن‌ بود. و این‌ عمل‌ امام‌(ع) مشروعیّت‌ اقامه‌ نمازخوف‌ در مقابله‌ با آشوب‌ گران‌ را اثبات‌ می‌نماید. اگر چه‌ جواز قصر برای‌ مسلمانان‌ باغی‌مورد تردید است‌.

چنان‌ که‌ صاحب‌ جواهر می‌نوییسد:

«و الاحتیاط‌ لا ینبغی‌ ترکه‌ فی‌ ذالک‌ کلّه‌ حتّی‌ فی‌ الخوف‌ من‌ العدو اذا لم‌ یکن‌مُخالفا فی‌ الدین‌ و ان‌ کان‌ باغیا بالخروج‌ علی‌ غیر امام‌ العصر للشک‌ّ فی‌ شمول‌ الادلة‌اما لو کان‌ علیه‌(ع) فلا ریب‌ فی‌ تقصیر العدد حینئذ کما یدل‌ علیه‌ فعل‌ امیر المؤمنین‌ فی‌حرب‌ صفّین‌ و الحسین‌ فی‌ کربلا کالشک‌ّ فی‌ تناول‌ الادلة‌ المشروعیّة‌ صلاة‌ الخوف‌بالنسبة‌ الی‌ الباغی‌ نفسه‌...»

صاحب‌ جواهر کاستن‌ از کیفیّت‌ نماز و بسنده‌ کردن‌ به‌ اشاره‌ به‌ جای‌ قرائت‌ و اَذکاررکوع‌ و سجود در نماز خوف‌ را بر خلاف‌ اصل‌ احتیاط‌ می‌داند، و نمازگزار حتّی‌ المقدور بایداز عدد رکعات‌ و کمیّت‌ نماز بکاهد. نه‌ کیفیّت‌ آن‌.

چنان‌ که‌ فقیه‌ نامی‌ ابن‌ نَما می‌نویسد:

«حضرت‌ صلاة‌ الظهره‌ فأمر (ع) لزهیر بن‌ القین‌ و سعید بن‌ عبد الله الحنفی‌ ان‌یتقدّ ما أمامه‌ بنصف‌ من‌ تخلف‌ معه‌ و صلّی‌ بهم‌ صلاة‌ الخوف‌ بعد أن‌ طلب‌ منهم‌ الفتورعن‌ القتال‌ لادا الفرض‌ قال‌ ابن‌ حصین‌ اِنَّها لا تقبل‌ منک‌ و أنت‌َ شارب‌ الخمر!و قیل‌ صلّی‌الحسین‌ و اصحابه‌ فرادی‌ بالایماء»

در حالی‌ که‌ امام‌(ع) به‌ همراه‌ یاران‌ به‌ نماز ایستاده‌ بود یزیدیان‌ سنگ‌ دل‌ نه‌ تنهابه‌ نمازگزار و نماز احترام‌ نگذاشتند دهان‌ به‌ زخم‌ زبان‌ گشودند و با سوء استفاده‌ از این‌فرصت‌ به‌ سوی‌ این‌ نماز گزاران‌ عاشق‌ و مدافعان‌ اسلامی‌ تیر اندازی‌ کردند، و قلب‌نمازگزاری‌ چون‌ سعید بن‌ عبد الله را نشانه‌ رفتند، و او را به‌ شهادت‌ رساندند، و کوفیان‌ غدّاربا این‌ کار خود به‌ بی‌ اعتنایی‌ خود به‌ نماز و شعائر مقدّس‌ دین‌، به‌ خاطر دنیا و منافق‌ بودن‌خویش‌ اثبات‌ کردند.

طبری‌ و دیگران‌ نوشته‌اند: در گرما گرم‌ نبرد عاشورا در عرصة‌ کربلا. یکی‌ از تابعان‌و شجاعان‌ شیعه‌ و یاران‌ علی‌ (ع) و یاوران‌ مسلم‌ بن‌ عقیل‌ در کوفه‌، به‌ نام‌ عمرو بن‌عبدالله معروف‌ به‌ ابوثمامة‌ صائدی‌ دریافت‌ که‌ ظهر است‌ و خطاب‌ به‌ سید الشهدا عرض‌کرد. «یا أبی‌ عبد الله نفسی‌ لک‌ الْفدأ انی‌ اری‌ هولاء قد اقتربوا منک‌ لا و الله لا تقتل‌ حتی‌أقتل‌ُ دونک‌ ان‌ شاء الله و احب‌ّ ان‌ ألقی‌ ربّی‌ لقد صلیّت‌ هذه‌ الصلاة‌ التی‌ دنا وقتها. فرفع‌الحسین‌ رأسها ثم‌ قال‌: ذکَّرت‌َ الصَّلاة‌ جَعَلَک‌َ اللهُ من‌َ الْمُصلّین‌َ الذّاکرین‌. نَعَم‌ هذا وقتها؛ای‌ ابا عبدالله: جانم‌ به‌ فدایت‌ که‌ این‌ گروه‌ قصد جان‌ تو کرده‌اند نه‌ به‌ خدا کشته‌نمی‌شوی‌ مگر به‌ خواست‌ خدا من‌ در راه‌ تو کشته‌ شوم‌. و دوست‌ دارم‌ در حالی‌ پروردگارم‌ راملاقات‌ نمایم‌ که‌ این‌ نماز را که‌ وقتش‌ فرا رسیده‌ به‌ جای‌ آرم‌. امام‌(ع) نگاهی‌ به‌ آسمان‌نمود و فرمود: آری‌ اکنون‌ اوّل‌ وقت‌ نماز است‌، و دوباره‌ او را دعا فرمود که‌: نماز را یاد کردی‌خدا ترا از نمازگزاران‌ ذاکر قرار دهد.

امام‌ نگاهی‌ به‌ آسمان‌ کرد و فرمود: آری‌ اکنون‌ اول‌ وقت‌ نماز است‌ و در حق‌ او دعاکرد: به‌ یاد نماز هستی‌ خداوند ترا از نمازگزاران‌ اوّل‌ وقت‌ قرار دهد.»

یادآوری‌

این‌ نکته‌ نیز ضروری‌ است‌ که‌ هرگز این‌ گونه‌ نبود که‌ یک‌ مجاهد والا مقام‌ به‌ فکرنماز ظهر بود.ولی‌ امام‌ معصوم‌ در اندیشه‌ نماز اول‌ وقت‌ به‌ جماعت‌ نباشد، بلکه‌ امام‌(ع) به‌طور قطع‌ و مسلّم‌ آماده‌ انجام‌ این‌ فریضه‌ دینی‌ بود، لذا فرمود: ذَکَرت‌َ الصَّلاة‌َ و نفرمودذَکَرتَنی‌، و از این‌ جمله‌ منظور امام‌(ع) تشویق‌ ابو ثمانه‌، و دیگر نمازگزاران‌ و رزمندگان‌ به‌نماز، و به‌ یاد خدا بودن‌ در هر حال‌ است‌ و این‌ درسی‌ بود که‌ امام‌(ع) از پیامبر و امیرمؤمنان‌ در میادین‌ نبرد اسلام‌ آموخته‌ بود.

چنان‌ که‌ در جنگ‌ صفیّن‌ عبد الله ابن‌ عباس‌، امام‌ علی‌(ع) را نگران‌ آسمان‌ و درحال‌ انتظار در بحبوحة‌ نبرد دید و با شگفتی‌ پرسید: چرا به‌ آسمان‌ نگاه‌ می‌کنی‌؟حضرت‌فرمود: مراقب‌ اول‌ وقت‌ نمازم‌. ابن‌ عباس‌ گفت‌: اکنون‌ مصلحت‌ ما نیست‌، دست‌ از جنگ‌بکشیم‌. حضرت‌ در پاسخ‌ فرمود؛ چنین‌ نیست‌؛ «اِنَّما قاتَلناهم‌ علی‌ الصَّلاة‌؛ی‌ جز این‌نیست‌ که‌ ما بخاطر نماز با آنان‌ می‌جنگیم‌.»

این‌ موضع‌گیری‌ برای‌ همة‌ پیروان‌ علی‌(ع) و حسین‌(ع) درسی‌ است‌ که‌ بخاطربسپارید که‌ نماز باید همة‌ امور را تحت‌ الشّعاع‌ قرار دهد و به‌ تعبیر روایات‌ و شهید رجایی‌:به‌ کار بگویید وقت‌ نماز است‌.

به‌ گزارش‌ مقرّم‌ در مقتل‌ الحسین‌(ع)، امام‌ پس‌ از ادای‌ نماز ظهر عاشورا به‌جماعت‌ در سخنان‌ کوتاهی‌ به‌ یارانش‌ فرمود: «یا کرام‌ُ هذه‌ِ الجنَّة‌ُ فُتِحَت‌ أبوابُها واتّصَلَت‌أنهارُها و أیْنَعَت‌ ثمارُها و هذا رسول‌ُ اللهِو الشّهداءُ الَّذین‌َ قُتِلوا فی‌ سبیل‌ اللهِ یَتَوَقَّعون‌َقُدومَکُم‌ و یَتَباشَرون‌َ بِکُم‌ فَهامُوا عن‌ دین‌ِ اللهِ و دین‌ِ نبیِّه‌ِ و ذَبَّوا عن‌ حرم‌ِ الرَّسول‌ِ؛ ای‌بزرگ‌ نشان‌، این‌ بهشت‌ است‌ که‌ برای‌ شما درهایش‌ باز و رودهایش‌ به‌ هم‌ پیوسته‌ و میوه‌هایش‌ رسیده‌ و این‌ پیامبر خدا و شهیدان‌ راه‌ خدا هستند که‌ در انتظار ورود شما به‌ سرمی‌برند.پس‌ بر عهده‌ شماست‌ که‌ از دین‌ خداو پیامبرانش‌ حمایت‌ و از حرم‌ پیامبر دفاع‌نمایید.»

سخن‌ آخر با عاشوراییان‌

بسیاری‌ از قدرت‌مندان‌ تاریخ‌ بشر بر پایة‌ حس‌ّ خلود و عشق‌ به‌ ماندن‌ همیشگی‌مایل‌ بودند که‌ پس‌ از مرگشان‌ نام‌ و یادشان‌ زنده‌ بماند و چه‌ بسا که‌ بناهای‌ یادبودی‌ پیش‌از مرگ‌ برای‌ خود ساخته‌اند، و یا کتیبه‌های‌ سنگی‌ یا فلزّی‌ از خود به‌ یادگار گذاشته‌اند ولی‌هرگز این‌ نوشته‌ها در دل‌ها و سینه‌ها جا نگرفت‌.

اما آرمان‌های‌ مردان‌ الهی‌ و پیام‌های‌ منادیان‌ دین‌ و حقیقت‌ با این‌ که‌ روی‌صفحة‌ لرزان‌ هوا منعکس‌ شده‌ بود، همواره‌ در دل‌ها و سینه‌های‌ انسان‌ها نقش‌ بسته‌ وخطوط‌ نورانی‌ آن‌ زندگی‌ نسل‌ها را در گسترة‌ تاریخ‌ انسانیّت‌ روشن‌ نگه‌ داشته‌ است‌.

پیام‌های‌ نهضت‌ حسینی‌ که‌ همواره‌ با دود آه‌ این‌ سالار شهیدان‌، به‌ امواج‌ هوای‌گرم‌ کربلا سپرده‌ شده‌ بود، و با خون‌ پاک‌ امام‌(ع) و یاران‌ وفادار او بر زمین‌ نقش‌ بسته‌بود.چون‌ از سر اخلاص‌ و عشق‌ به‌ خدا بود رنگ‌ جاودانگی‌ گرفت‌.

بی‌ تردید نهضت‌ الهی‌ حسینی‌ همانند دانشگاهی‌ پویا آموزه‌ها و پیام‌های‌ فراوان‌و مهمّی‌ دارد که‌ در جای‌ خود باید بیش‌ از پیش‌ مورد بررسی‌ و بهره‌ برداری‌ قرار گیرد ونماز ظهر عاشورا که‌ بخش‌ کوچکی‌ از آن‌ قیام‌ الهی‌ است‌، برای‌ بشریت‌ به‌ ویژه‌عاشوراییان‌ و عاشقان‌ ابی‌ عبد الله پیام‌ هایی‌ داد که‌ مهم‌ترین‌ آنها از این‌ قرار است‌:

1-اهمیّت‌ نماز و عبودیت‌ و بندگی‌ خدا در زندگی‌ انسان‌.

2-فضیلت‌ محافظت‌ بر نماز در اول‌ وقت‌ آن‌.

3-ضرورت‌ ترویج‌ نماز، با جماعت‌ مسلمانان‌.

4-مواظبت‌ بر دفاع‌ از نمازگزاران‌ حتی‌ در میدان‌ نبرد.

5-جدیّت‌ در احترام‌ به‌ مقدسات‌ دین‌ و احیای‌ اذان‌.

6-استعانت‌ و کمک‌ خواستن‌ از خدا در پیکار با ستمگران‌.

7-تبعیّت‌ از مکتب‌ جهاد و شهادت‌ در حفظ‌ آرمان‌ حسینیان‌، زیرا اگر ما شیعیان‌در پی‌ آن‌ نباشیم‌ که‌ بخش‌ مربوط‌ به‌ خود را از آن‌ حماسة‌ جاویدان‌، چون‌ تابلویی‌ آموزنده‌در زندگی‌ شرافت‌ مندانه‌، استفاده‌ نماییم‌ باید بر شیعه‌ بودن‌ خویش‌ تردید نماییم‌.

آری‌ ما همواره‌ باید تلاش‌ نمائیم‌ که‌ در پایداری‌ در صراط‌ مستقیم‌ حق‌ جوئی‌ وحق‌ گرائی‌ و احترام‌ به‌ مقدسات‌ اصیل‌ مذهب‌، پایبندی‌ به‌ شعائر دین‌، امر به‌ معروف‌ ونهی‌ از منکر، مبارزه‌ با خرافات‌، جلوگیری‌ از توهین‌، تضعیف‌ اسلام‌ ناب‌ محمدی‌(ص)،اصلاح‌ برخی‌ آداب‌ و رسوم‌ عزاداری‌ که‌ آفات‌ آن‌ به‌ شمار می‌آید، پیش‌ گام‌ باشیم‌ وگرنه‌ناخواسته‌ همسو با دشمنان‌ به‌ نهضت‌ کربلا و بانیان‌ ارجمند آن‌ خیانت‌ کرده‌ایم‌.

چه‌ این‌ که‌ اگر حسین‌(ع) و یارانش‌ با مهلت‌ گرفتن‌ از دشمن‌، شب‌ را تا صبح‌ به‌نماز و دعا و تلاوت‌ قرآن‌ و استغفار پشت‌ سر گذاشته‌ و شب‌ عاشورا را محفل‌ انس‌ با خدا وتقویت‌ معنویت‌ قرار داده‌اند. روا نیست‌، به‌ بهانه‌ عزاداری‌ با نواختن‌ شیپور، نی‌، فلود واجرای‌ آهنگ‌های‌ مبتذل‌ و موسیقی‌ غنایی‌ و برهنه‌ کردن‌ بدن‌ در جلو چشم‌ نامحرمان‌و...مجالس‌ عزا را به‌ محفل‌ شادی‌ و گناه‌ و معصیت‌ الهی‌ تبدیل‌ کنیم‌.

اگر امام‌ حسین‌(ع) برای‌ مبارزه‌ با بدعت‌ و نجات‌ اسلام‌ خون‌ داد، حسینیان‌ نیز باحفظ‌ شعائر مذهبی‌ و مراسم‌ عزاداری‌ سنّتی‌، و پرهیز از هر نوع‌ کارهای‌ من‌ درآوردی‌-نظیر شبیه‌ سازی‌های‌ غیر واقعی‌، چهار دست‌ و پا راه‌ رفتن‌ و صورت‌ را بر زمین‌کشیدن‌، و خون‌ آلوده‌ کردن‌، و قمه‌ زدن‌ در ملاعام‌ - که‌ در دنیای‌ امروز موجب‌ وهن‌ مذهب‌ وبدبینی‌ به‌ مقدّسات‌ دینی‌، و ضرر غیر قابل‌ جبران‌ می‌گردد- باید در تقویت‌ دین‌ و ترویج‌فرهنگ‌ عاشورایی‌ که‌ همان‌ مبارزه‌ با ستم‌ و فساد و تباهی‌ است‌، همواره‌ کوشش‌ نمایند.

در شرایط‌ کنونی‌ به‌ جای‌ قمه‌ زنی‌ علنی‌، به‌ یاد شهدای‌ کربلا برای‌ درمان‌ بیماران‌و پاداش‌ اخروی‌ خون‌ خود را به‌ مراکز انتقال‌ خون‌ اهداء نمایند. چرا که‌ در موقعیّت‌ کنونی‌بسیاری‌ از فقیهان‌ نامی‌ نظیر آیة‌ الله شیخ‌ محمد حسین‌ کاشف‌ الغطاء در «الفردوس‌الاعلی‌» علامه‌ سید محسن‌ امین‌ عاملی‌ در «اعیان‌ الشیعه‌» و نیز امام‌ خمینی‌ و دیگران‌در وضع‌ کنونی‌ جهان‌ به‌ فتوا اجتناب‌ از قمه‌ زنی‌ و ممنوعیت‌ آن‌ داده‌اند.

مقام‌ معظم‌ رهبری‌ مدظله‌ العالی‌ نیز در دیدار با روحانیون‌، در آستانة‌ ایام‌ عاشورای‌سال‌ 1373 نیز باتوجه‌ به‌ شرایط‌ زمانی‌ فرمود: «این‌ جانب‌ از کسی‌ که‌ تظاهر به‌ قَمه‌ زنی‌کند قلباً راضی‌ نیستم‌» و نیز در جای‌ دیگر می‌فرماید: «من‌ در دو سه‌ سال‌ قبل‌ از این‌راجع‌ به‌ قمه‌ زنی‌ مطلبی‌ را گفتم‌ و مردم‌ عزیز ما آن‌ مطلب‌ را با همة‌ وجود پذیرفتند، وعمل‌ کردند.

اخیراً شخصی‌ مطلبی‌ را به‌ من‌ گفت‌ که‌ خیلی‌ برایم‌ جالب‌ و عجیب‌ بود، برای‌ شماهم‌ نقل‌ می‌کنم‌: کسی‌ که‌ با مسایل‌ کشور شوروی‌ سابق‌، و این‌ بخشی‌ که‌ شیعه‌ نشین‌است‌-آذربایجان‌-آشنا بود می‌گفت‌: آن‌ وقتی‌ که‌ کمونیست‌ها بر منطقه‌ آذربایجان‌شوروی‌ سابق‌ مسلط‌ شدند همه‌ آثار اسلامی‌ را از آنجا محو کردند مثلاً مساجد را به‌ انبارتبدیل‌ کردند. سالن‌های‌ دینی‌ و مذهبی‌ و حسینیه‌ها را به‌ چیزهایی‌ دیگر تبدیل‌ کردند وهیچ‌ نشانه‌ای‌ از اسلام‌ و دین‌ و تشیّع‌ باقی‌ نگذاشتند. فقط‌ یک‌ چیز را اجازه‌ دادند و آن‌قمه‌ زدن‌ بود.

دستور العمل‌ رؤسای‌ کمونیستی‌ به‌ زیر دستان‌ خودشان‌ این‌ بود، که‌ مسلمانان‌ حق‌ندارند نماز بخوانند، نماز جماعت‌ برگزار کنند. اما اجازه‌ دارند قمه‌ بزنند. چرا؟! چون‌ خودقمه‌ زدن‌ برای‌ آنها یک‌ وسیله‌ تبلیغ‌ بر ضدّ دین‌ و بر ضدّ تشیّع‌ بود. بنابراین‌ گاهی‌ دشمن‌از بعضی‌ چیزها این‌ گونه‌ علیه‌ دین‌ استفاده‌ می‌کند. هرجا خرافات‌ به‌ میان‌ بیاید دین‌خالص‌ بدنام‌ خواهد شد.»

به‌ تعبیر شاعر خوش‌ ذوق‌ معاصر حجة‌ الاسلام‌ محدثی‌:

کی‌ گفت‌ حسین‌ تو بر سر خویش‌ بزن‌؟!با تیغ‌ به‌ فرق‌ خویشتن‌ نیش‌ بزن‌!

تیغی‌ که‌ زنی‌ بر سر خود ای‌ غافل‌بر فرق‌ ستمگران‌ بد کیش‌ بزن‌

چنان‌ که‌ گذشت‌، روح‌ اساسی‌ نهضت‌ حسینی‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر بود.بنابراین‌ محبّان‌ حسینی‌ باید از نَوح‌ به‌ باطل‌ و مدّاحی‌ و مرثیه‌ خوانی‌ افراد بی‌سواد که‌داستان‌های‌ بی‌ اساس‌ و خرافات‌ پوچ‌ و اشعار غلوآمیز، و محتوای‌ زبان‌ حال‌ بی‌ مدرک‌، واخبار جعلی‌، که‌ موجب‌ وَهن‌ معصومین‌ و استهزاء مسلمین‌ و تضعیف‌ دین‌ می‌گردد. به‌شدت‌ پرهیز، و جلوگیری‌ نمایند، و نگذارند، که‌ مراسم‌ مذهبی‌ حرکت‌ آفرین‌ عاشورا واربعین‌ حسینی‌ و دیگر امامان‌ با خرافات‌ آمیخته‌ گردد و مسئولیت‌ شرعی‌ نخبگان‌ وعلمای‌ دین‌ و مسئولان‌ هیئت‌های‌ مذهبی‌ قهراً در این‌ زمینه‌ سنگین‌تر خواهد بود.

سرانجام‌ اگر سیّد الشّهدا(ع) در گرماگرم‌ ظهر عاشورا در اوج‌ تابش‌ سوزان‌ خورشیدپاییزی‌، و تشنگی‌ و در میان‌ صفیر تیر باران‌ دشمن‌ به‌ نماز جماعت‌ ایستاد. برای‌ آن‌ بود،که‌ به‌ همگان‌ اعم‌ّ از زن‌ و مرد و پیر و جوان‌ مسلمان‌ تفهیم‌ نماید که‌ به‌ نماز اوّل‌ وقت‌ آن‌هم‌ به‌ جماعت‌ اهمیّت‌ دهند!و احیای‌ این‌ فریضه‌ مهم‌ را مهم‌تر از سینه‌ زنی‌، زنجیر زنی‌،علم‌ کشی‌ و نوحه‌ خوانی‌ بدانند، و در ظهر عاشورا در میادینی‌ که‌ سدّ معبر پیش‌ نیاید.به‌اقامه‌ نماز با جماعت‌ همّت‌ گمارند و نوجوانان‌ و جوانان‌ و مؤمنین‌ بدانند که‌ عزاداری‌ از بی‌نماز مقبول‌ درگاه‌ الهی‌ نخواهد بود.

اگر بخواهیم‌ مورد عنایت‌ و توجه‌ حضرت‌ ابی‌ عبد الله الحسین‌(ع) قرار بگیریم‌،باید نماز را سر لوحه‌ زندگی‌ خویش‌ قرار دهیم‌. تا از پویندگان‌ خط‌ّ سید الشهدا و راه‌ و روش‌اولیای‌ خدا باشیم‌.

چنان‌ که‌ امام‌ خمینی‌1 در جمع‌ دانشجویان‌ و اساتید دانشکده‌ الهیات‌ و معارف‌اسلامی‌ در تاریخ‌ 14/3/59 فرمودند: «نماز پشتوانه‌ ملت‌ است‌. سید الشهدا در همان‌ظهر عاشورا که‌ جنگی‌ بزرگ‌ بود و همه‌ در معرض‌ خطر بودند، وقتی‌ یکی‌ از اصحاب‌ گفت‌:که‌ ظهر شده‌ است‌. فرمود: یاد من‌ آوردید نماز را و خدا تو را از نمازگزاران‌ حساب‌ کند. وایستاد در همان‌ جا نماز خواند: نگفت‌ که‌ ما می‌خواهیم‌ جنگ‌ بکنیم‌، خیر، جنگ‌ را برای‌نماز کردند.»

از این‌ رو به‌ جرأت‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ شهادت‌ یاران‌ و امام‌ و اسارت‌ خاندان‌پیامبر، حیات‌ اسلام‌ و قرآن‌ جاودان‌ را برای‌ انسان‌ به‌ ارمغان‌ آورد . این‌ بخش‌ را با دعای‌ سجده‌ پایان‌ «زیارت‌ عاشورا»حُسن‌ ختام‌ می‌بخشیم‌ که‌امام‌ باقر(ع) ناظر خردسال‌ صحنه‌ عاشورا می‌فرماید: «اللهم‌ لک‌ الحمدُ حمدَ الشّاکرین‌َلک‌َ علی‌ مُصابِهِم‌. الحمدُ للهِ علی‌ عظیم‌ِ رزیَّتی‌. اللهم‌ ارْزُقنی‌ شفاعة‌َ الحسین‌ِ یوم‌َ الوُرودِو ثَبِّت‌ْ لی‌ قَدَم‌َ صِدْق‌ٍ عندک‌َ مع‌َ الحسین‌ِ و اصحاب‌ِ الحسین‌ِ الذین‌َ بذَلوا مُهَجَهُم‌ دون‌َالحسین‌ِ علیه‌ السّلام‌ُ معبود، تمامی‌ حمد سپاس‌ گزاران‌ حقیقی‌ در برابر آن‌ چه‌ به‌ ایشان‌رسیده‌ است‌ ویژه‌ توست‌؛

و بر غم‌ و اندوه‌ سترگی‌ که‌ در این‌ مصیبت‌ بزرگ‌ به‌ من‌ رسید تنها تو را سپاس‌گویم‌. بارالها شفاعت‌ حسین‌(ع) را به‌ هنگام‌ ورود بر خویش‌ در سرای‌ دیگر، روزی‌ من‌فرما! و گام‌ مرا در پیشگاه‌ خود و همگام‌ با حسین‌(ع) و یاران‌ او-که‌ آخرین‌ قطرات‌ ذخیره‌خون‌ دل‌ خویش‌ را در راه‌ حسین‌(ع) افشاندند-استوار و پایدار فرما!»

منابع‌:

1 - قرآن‌ کریم‌، ترجمه‌ ناصر مکارم‌، مدرسه‌ امام‌ علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌(ع)، قم‌ 1378

2 - ابن‌ الاثیر الجزری‌، ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد(م‌ 606)الکامل‌ فی‌ التاریخ‌، دار الکتب‌العربیه‌ بیروت‌ ط‌ 2، 1378 ق‌

3 - ابن‌ ابی‌ الحدید، ابو حامد عبد الحمید(م‌ 656)شرح‌ نهج‌ البلاغه‌، دار احیا الکتب‌العربیه‌ القاهره‌ 1378 ق‌

4 - ابن‌ طاووس‌، السید علی‌ بن‌ موسی‌ (م‌ 664)الملهوف‌ علی‌ قتلی‌ الطفوف‌، دار الاسوه‌،تهران‌ ط‌ 2-1375

5 - ابن‌ عبد ربه‌، الاندسی‌، احمد بن‌ محمود(م‌ 328)العقد الفرید، مطبعه‌ لجنة‌ التألیف‌ والترجمه‌ و النشر 1365 ق‌

6 - ابن‌ نما الحی‌، محمد بن‌ جعفر(م‌ 645)مثیر الاحزان‌، مطبعه‌ الحیدریه‌، النجف‌،1369ق‌

7 - ابو داوود، سلیمان‌ بن‌ الاشعث‌ السجستانی‌ (م‌ 275)سنن‌ ابی‌ داوود، دار حیا السنه‌النبویه‌.

8 - بحرانی‌، شیخ‌ عبد الله اصفهانی‌ (م‌ 12)عوالم‌ العلوم‌ و المعارف‌ و...(الامام‌ الحسین‌ ج‌17)مدرسه‌ الامام‌ المهدی‌، قم‌، 1407 ق‌

9 - جمعی‌ از پژوهشگران‌، موسوعه‌ الامام‌ الحسین‌(ع) انتشارات‌ کمک‌ آموزشی‌ وزارت‌آموزش‌ و پرورش‌، 1378

10 - جناتی‌، محمد ابراهیم‌ دروس‌ فی‌ الفقه‌ المقارن‌، معهد الشهید الصدر، قم‌، 1411 ق‌

11 - حر العاملی‌، محمد بن‌ الحسن‌(م‌ 1104)وسائل‌ الشیعه‌ الی‌ تحصیل‌ مسائل‌ الشریعه‌دار احیاء، التراث‌ العربی‌ بیروت‌، 1382 ق‌

12 - خامنه‌ای‌ سید علی‌ حسینی‌، از ژرفای‌ نماز، بعثت‌، تهران‌

13 - صالح‌، صبحی‌، نهج‌ البلاغه‌، دار الحجره‌، قم‌، 1407 ق‌

14 - طبرسی‌ فضل‌ بن‌ حسن‌(م‌ 548)1-اعلام‌ الوری‌، باعلام‌ الهدی‌، دار المعرفه‌،بیروت‌، 1399

15 - طبرسی‌، ابو نصر الحسن‌ بن‌ فضل‌(م‌ ق‌ 6)مکارم‌ الاخلاق‌، مؤسسه‌ الاعلمی‌،بیروت‌، ط‌ 2-1392 ق‌

16 - طبری‌، ابو جعفر محمد بن‌ جریر بن‌ یزید، (م‌ 310)تاریخ‌ الامم‌ و الملوک‌، دارالمعارف‌، مصر ط‌ 2- 1971 م‌

17 - عزیزی‌، عباس‌، نماز و عبادت‌ امام‌ حسین‌، انتشارات‌ نبوغ‌، قم‌، 1378.

18 - فیض‌، ملا محسن‌(م‌ 1091)محجه‌ البیضافی‌ احیاء الاحیاء دفتر انتشارات‌ اسلامی‌،قم‌ 1383 ق‌

19 - فیض‌ الاسلام‌، ترجمه‌ و شرح‌ نهج‌ البلاغه‌، بی‌ نا، تهران‌، بیتا

20 - قاضی‌ نعمان‌، محمد التمیمی‌ (م‌ 363)دعائم‌ السلام‌، دار المعارف‌، مصر، 1379 ق‌

21 - قرطبی‌، محمد بن‌ احمد(م‌ 661)الجامع‌ لاحکام‌ القرآن‌، دار احیاء التراث‌ العربی‌،بیروت‌

22 - قمی‌، شیخ‌ عباس‌(م‌ 1319)1-سفینه‌ البحار ط‌ سنگی‌ 1355 ق‌ ثنایی‌،تهران‌2-مفاتیح‌ الجنان‌، دفتر نشر فرهنگ‌ اسلامی‌، تهران‌ (به‌ خط‌ طاهر خوش‌نویس‌ )3-نفس‌ المهموم‌، مکتبه‌، بصیرتی‌، قم‌

23 - متقی‌، الهندی‌، علی‌(م‌ 957)کنز العمال‌ سنن‌ القوال‌ و افعال‌، مؤسسه‌ الرساله‌، بیروت‌ط‌ 5-1405ق‌

24 - مجد، امید، قرآن‌نامه‌ منظوم‌، کتیبه‌، تهران‌ 1377

25 - مجلسی‌، محمد باقر(م‌ 1111) بحار الانوار مؤسسه‌ الوفاء، بیروت‌ ط‌ 2-1403

26 - مشک‌ فشان‌، گزیده‌ای‌ از ارشادات‌ و تلمیحات‌ و آثار رهبر معظم‌ انقلاب‌اسلامی‌(جزوه‌ )

27 - مفید، محمد بن‌ محمد نعمان‌ (م‌ 413) 1- الارشاد فی‌ معرفه‌ حجج‌ الله علی‌ العباد،مکتبه‌ بصیرتی‌، قم‌.

28 - مصطفوی‌، محمد کاظم‌، القواعد، مؤسسه‌ النشر الاسلامی‌، قم‌ 1412 ق‌

29 - مؤسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی ‌، چشمه‌ خورشید.(مجموعه‌ مقالات‌ اولین‌کنگره‌ امام‌ خمینی‌ و فرهنگ‌ عاشورا)دفتر 3-1، 1374 مجموعه‌ مقالات‌ دومین‌کنگره‌ بین‌ المللی‌ امام‌ خمینی‌ فرهنگ‌ عاشورا، دفتر 2، تهران‌ 1376

30 - نجفی‌، محمد حسن‌(م‌ 1266)جواهر الکلام‌ فی‌ شرح‌ شرایع‌ الاسلام‌، دار احیاءالتراث‌ العربی‌، بیروت‌ ط‌ 7-1981 م‌

31 - نجمی‌ محمد صادق‌، سخنان‌ حسین‌ بن‌ علی‌ از مدینه‌ تا شهادت‌، انتشارات‌اسلامی‌ قم‌، 1360.

32 - یوسفیه‌، ولی‌ الله، فلسفه‌ شهادت‌ حسین‌ و یاران‌ او، سنایی‌، تهران‌ 1344 س‌.

(1) نظر
برچسب ها :
عاشورا روز تبلور نماز عاشقانه‌

عاشورا روز تبلور نماز عاشقانه‌

نماز در اسلام‌ اگر چه‌ یک‌ عبادت‌ فردی‌ و وسیله‌ پیوند معنوی‌ عبد با معبود واقعی‌است‌. که‌ نه‌ تنها هر مسلمان‌ در هر شرایطی‌ باید در اَدای‌ این‌ وظیفة‌ شرعی‌ تلاش‌ نماید.بلکه‌ باید در اِحیا و اِقامة‌ این‌ فریضة‌ دینی‌ در جامعه‌ اسلامی‌ همّت‌ گمارد.

چنان‌ که‌ در قرآن‌ کریم‌ بیش‌ از چهل‌ بار از اِقامه‌ نماز و به‌ پاداشتن‌ آن‌ سخن‌ به‌میان‌ آمده‌: (أَقیمُوا الصَّلَوة‌) یازده‌ بار، (أَقامُوا الصَّلوة‌) نُه‌ بار، (أقِم‌ِ الصَّلَوة‌) پنج‌ بار(یُقیمون‌َ الصَّلَوة‌َ) شش‌ بار و... در زیارت‌ نامة‌ امامان‌: به‌ ویژه‌ حضرت‌ سیّد الشُّهداءنیز می‌خوانیم‌: «أَشهدُ اَنَّک‌َ قد أَقَمت‌َ الصَّلوة‌َ...» و یکی‌ از امتیازهای‌ این‌ بزرگان‌ را اقامة‌نماز می‌دانیم‌. حضرت‌ ابی‌ عبد الله الحسین‌(ع) به‌ فرموده‌ امام‌ چهارم‌ نه‌ تنها در تمام‌عمر شبانه‌ روز هزار رکعت‌ نماز خواند بلکه‌ در شب‌ و روز عاشورا یعنی‌ در سخت‌ترین‌شرایط‌، از اقامة‌ نماز آن‌ هم‌ به‌ جماعت‌ کوتاهی‌ نفرمود و حتی‌ حکمت‌ درخواست‌ مهلت‌یک‌ شبه‌ از دشمن‌ زبون‌ را عشق‌ به‌ نماز معرفی‌ و خطاب‌ به‌ برادرش‌ ابوالفضل‌(ع) فرمود:«تَدْفَعْهُم‌ عنَّا العَشِیَّة‌َ لَعَّلنا نُصَلّی‌ لِربِّنا اَللَّیلة‌َ و ندعُوه‌ُ و نستغفره‌ُ فَهُوَ یعلم‌ُ أنّی‌ قد کنت‌ُأُحِب‌ُّ الصَّل''''وة‌َ له‌ُ و کثرة‌ُ الدُّعاءِ و الاِستِغفارِ؛

آنها را امشب‌ از جنگ‌ باز دار، باشد که‌ امشب‌ را در پیشگاه‌ پروردگارمان‌ به‌ نماز ونیایش‌ و طلب‌ آمرزش‌ بایستیم‌، که‌ خدا می‌داند من‌ همواره‌ نماز، دعا، و استغفار را دوست‌داشته‌ام‌.»

امام‌ (ع) در این‌ عبارات‌ خود را عاشق‌ نماز خوانده‌ و این‌ درسی‌ است‌ که‌ نماز گزارواقعی‌ نه‌ تنها باید نمازخوان‌ باشد، بلکه‌ همیشه‌ باید دوستدار نماز و مروّج‌ فرهنگ‌ نماز درجامعه‌ انسانی‌ باشد.

سنگ‌های‌ دشمن‌ دون‌ از هر سو امام‌ را احاطه‌ کرده‌ بود و از سوی‌ دیگر تشنگی‌ وداغ‌ عزیزان‌ بر او فشار می‌آورد و گریه‌ و شیون‌ زنان‌ و کودکان‌ دل‌ سوخته‌ حرم‌ پیامبر دلش‌را می‌آزرد. همانند پدرش‌ علی‌ در لیلة‌ُ الحریر و میدان‌ نبرد صفّین‌ در گیراگیر خون‌ و آتش‌جنگ‌ و در شرایط‌ بحرانی‌ و بسیار خطرناک‌ با یاران‌ خود به‌ نماز جماعت‌ ایستاد و با این‌نماز عارفانه‌ و عاشقانه‌ خویش‌ از سرزمین‌ گرم‌ و سوزان‌ نینوا به‌ همگان‌ پیام‌ اقامة‌ نماز دراوّلین‌ وقت‌ آن‌، آن‌ هم‌ به‌ جماعت‌ داد.

حضرت‌ ابی‌ عبد الله در آن‌ روز تاریخی‌ و حماسه‌ ساز، چنان‌ نمازی‌ خواند که‌ هیچ‌کس‌ پیش‌ از او و بعد از او توفیق‌ انجام‌ چنین‌ عبادت‌ جامع‌ و کاملی‌ را نیافت‌.زیرا امام‌حسین‌(ع) در ظهر عاشورا تمام‌ ابعاد، اسرار، افعال‌، و اقسام‌ یک‌ پرستش‌ مخلصانه‌ و نمازعاشقانه‌ را در زیباترین‌ کامل‌ترین‌ نوع‌ آن‌ در پیش‌ دیدگان‌ دوست‌ و دشمن‌، به‌ نمایش‌گذاشت‌.

نماز خاصّی‌ که‌ با خون‌ دل‌، وضو گرفت‌ و با تربت‌ پاک‌ کربلا تیمّم‌ نمود و بامداد آن‌روز در عین‌ بی‌ آبی‌-به‌ گزارش‌ علامة‌ مجلسی‌-غسل‌ شهادت‌ کرده‌ بود و همة‌ جلوه‌های‌پرستش‌ اعم‌ّ از عبادت‌ ظاهری‌ و باطنی‌، بدنی‌ و قلبی‌، مادّی‌، معنوی‌، فردی‌ و گروهی‌ درآن‌ نماز تبلور یافته‌ بود.

پس‌ از پایان‌ نماز خوف‌ ویژه‌ اوّلین‌ شهید راه‌ نماز در جبهة‌ کربلا، سعید بن‌ عبد اللهحنفی‌ را در آغوش‌ گرفت‌ که‌ به‌ امام‌ روح‌ نماز می‌گفت‌«اَوْفَیت‌ُ أنت‌َ أَمامی‌ فِی‌ الْجنَّة‌ِ؛ آری‌تو در بهشت‌ پیش‌ روی‌ من‌ هستی‌.»

به‌ تعبیر اهل‌ معنا دو سه‌ ساعت‌ دیگر، برای‌ امام‌ همام‌ نماز دیگری‌ پیش‌ آمد که‌:تکبیرة‌ُ الاحرام‌، قیام‌، قرائت‌، رکوع‌، سجود، تشهّد و سلام‌ ویژه‌ای‌ داشت‌، تکبیر آن‌ را بافرو افتادن‌ از ذوالجناح‌ سر داد، و قیام‌ را به‌ هنگام‌ هجوم‌ دشمن‌ِ دون‌ به‌ خیام‌ حرم‌، رکوع‌آن‌ زمانی‌ بود که‌ تیری‌ به‌ قلب‌ مقدّسش‌ اصابت‌ کرد و مجبور شد حضرت‌ قامت‌ خم‌ کند. تاآن‌ را از پشت‌ سر بیرون‌ بیاورد، و آخرین‌ سجدة‌ خونین‌ امام‌، بر پیشانی‌ نبود، بلکه‌ وقتی‌نیزة‌ صالح‌ بن‌ وهب‌ مزنی‌ بر پهلوی‌ آن‌ حضرت‌ اصابت‌ کرد و امام‌ (ع) گونة‌ راست‌ روی‌تربت‌ گرم‌ نهاد و این‌ ذکر از سوز دل‌ بر زبان‌ داشت‌ که‌: «بسم‌َ اللهِ و بِاللهِ و علی‌ ملَّة‌ِ رسول‌ِاللهِ، اِل''''هی‌ رِضاً بِقَضائک‌َ تسلیماً لِأَمرک‌َ لا معبودَ سواک‌َ یا غیاث‌َ الْمُستَغثین‌َ» و تشهّدوسلامش‌ با خروج‌ و عروج‌ روح‌ بلند ملکوتیش‌ به‌ شاخسار جنان‌ همراه‌ بود. ولی‌ دیگرخود نتوانست‌ سر از سجده‌ بردارد و تا دشمن‌ سر مقدّس‌ آن‌ حضرت‌ را به‌ اَوج‌ سنان‌ و نیزه‌بالا برد. که‌ آن‌ حضرت‌ با تلاوت‌ آیات‌ سورة‌ کهف‌ به‌ عنوان‌ تعقیب‌ نماز، دشمن‌ را تهدید وعقوبت‌ فرمود: چه‌ خوب‌ سروده‌ است‌ صغیر اصفهانی‌:

 

  • الحق‌ نماز او به‌ درِ بی‌ نیاز کرد عشق‌ از شه‌ شهید بیاموز کان‌چه‌ داشت‌ ساقی‌ هر آنچه‌ جام‌ بلا دادش‌ به‌ دست گه‌ در تنور گه‌ به‌ سنان‌ شد سرش‌ عجیب‌ در دل‌«صغیر»را چه‌ شرر بود کاین‌ چنین ‌جان‌ها کباب‌ از سخن‌ جان‌ گداز کرد

  • کز خون‌ وضو گرفت‌ و به‌ مقتل‌ نماز کرد از جان‌ و دل‌ به‌ درگة‌ جانان‌ نیاز کرد ‌دست‌ از برای‌ ساغر دیگر دراز کرد در راه‌ عشق‌ طی‌ّ نشیب‌ و فراز کرد ‌جان‌ها کباب‌ از سخن‌ جان‌ گداز کرد ‌جان‌ها کباب‌ از سخن‌ جان‌ گداز کرد

(0) نظر
برچسب ها :
فلسفه‌ نماز از ديدگاه‌ برگزيدگان‌

فلسفه‌ نماز از دیدگاه‌ برگزیدگان‌

پیامبر اسلام‌ که‌ نخستین‌ نمازگزار کامل‌ بود، در سفر معنوی‌ معراج‌، حقیقت‌ و روح‌نماز به‌ او ارائه‌ شده‌ بود وقتی‌ از اسرار و حکمت‌های‌ نماز از حضرتش‌ می‌پرسند با چهره‌ بازبالبداهه‌ بیست‌ و شش‌ راز و رمز وجوب‌ نماز را برای‌ نمازگزار می‌فرماید: «الصَّلوة‌ُ مِن‌ْشرایِع‌ِ الدّین‌ِ، و فیها مَرضات‌ُ الرَّب‌ِّ، و هی‌َ منهاج‌ُ اْلانبیاءِ، و لِلمُصلّی‌ حُب‌ُّ الملائکَة‌ِ،وهدی‌ً، وایمان‌ٌ و نُورُ الْمَعرِف‌َءِ، و بَرَکة‌ٌ فی‌ الّرِزق‌ِ، و راحَة‌ٌ لِلبَدَن‌ِ، و کراهة‌ُ الشَّیطان‌ِ،وسَلاح‌ٌ علی‌ لکافرِ، و اجابة‌ٌ لِلدُّعا، و قَبول‌ٌ لِلاَعمال‌ِ و زادُ المُؤمِن‌ِ من‌َ الدُّنیا الی‌ الا''''خرَة‌ِ،وشفیع‌ٌ بینه‌ُ و بین‌َ المَلِک‌ِ المَوت‌ِ، و أُنس‌ٌ فی‌ القبرِ، و فراش‌ٌ تحت‌َ جنبه‌ِ، و جواب‌ٌ لِمنکَرٍونکیرٍ، و تکون‌ُ صلاة‌ُ العبدِ عندَ المحشرِ تاجاً علی‌'''' رأسه‌ِ، و نُواًعلی‌ بدنه‌ِ، و ستراً بینه‌ُ،وبین‌َ النّار، و جوازاً علی‌ الصِّراط‌ِ، و مفتاحاًلِلجنَّة‌ِ، و مُهُوراً لِلحُور العین‌ِ، و ثمناً لِلجنَّة‌ِبالصَّلوة‌ِ یبلغ‌ُ العبدُ الی‌ الدَّرجة‌ِ العُلی‌، لِاَن‌َّ الصَّلوة‌َ تسبیح‌ٌ، و تهلیل‌ٌ، و تحمیدٌ، و تکبیرٌ،وتمجیدٌ، و تقدیس‌ٌ، و قول‌ٌ و دعوة‌ٌ؛

ضمرة‌ بن‌ حبیب‌ می‌گوید از پیامبر(ص) در رابطه‌ با نماز پرسش‌ شد، حضرت‌ درپاسخ‌ خواص‌ و فواید دنیوی‌ و اخروی‌ نماز را چنین‌ بیان‌ فرمود:

نماز از احکام‌ دین‌ است‌ که‌ این‌ اسرار را در بر دارد: 1-رضا و خرسندی‌ پروردگار2-راه‌ پیامبران‌ به‌ سوی‌ خدا3-محبوبیت‌ نزد فرشتگان‌ 4-وسیله‌ رهنمایی‌ به‌ حق‌ّ5-سرمایة‌ ایمان‌ 6-روشنایی‌ برای‌ شناخت‌ خدا 7-افزایش‌ روزی‌ 8-آسایش‌ بدن‌9-ناخرسندی‌ و آزار شیطان‌ 10-سلاح‌ برای‌ نبرد با کافران‌11-اجابت‌ دعا و نیایش‌12-پذیرش‌ اعمال‌ عبادی‌ 13-توشة‌ مؤمن‌ از دنیا برای‌ آخرت‌ 14-واسطه‌ میان‌نمازگزار و فرشته‌ مرگ‌ 15-همدم‌ عالم‌ قبر 16-فرش‌ بستر آرامگاه‌ 17-پاسخ‌ بازجویی‌نکیر و منکر 18-تاج‌ افتخار بر سر 19-نورانیت‌ چهره‌ 20-پوشاک‌ بدن‌ 21-مانع‌ میان‌بنده‌ و آتش‌ جهنم‌ 22-پروانه‌ گذر از صراط‌ 23-کلید ورود به‌ بهشت‌ 24-کابین‌ سیه‌چشمان‌ِ بهشتی‌ 25-بهای‌ بهشت‌ موعود 26-وسیلة‌ عروج‌ به‌ مرتبة‌ بالای‌ بهشتی‌.

زیرا نماز مجموعه‌ای‌ از تسبیح‌(سبحان‌َ اللهِ گفتن‌)و تهلیل‌(لا اله‌َ اِلَّا اللهُ گفتن‌)وتمجید و بزرگ‌ داشت‌ و تقدیس‌ و تنزیه‌ خدا از عیب‌ و کاستی‌ است‌، و گفتار حق‌ وفراخوانی‌ بسوی‌ درستی‌ و خوبی‌ها است‌.»

حضرت‌ علی‌(ع) نیز در سخنانی‌ که‌ پیرامون‌ حکمت‌های‌ احکام‌ فرموده‌اند،برجسته‌ترین‌ فلسفة‌ نماز را کِبر زُدایی‌ می‌داند، و می‌فرماید: «وَالصَّل''''وة‌َ تَنْزِیْهاً عَن‌ِالْکِبْرِ» خداوند حکیم‌ نماز را برای‌ پاک‌ سازی‌ انسان‌ از بیماری‌ کبر و خود برتر بینی‌ مقرّرفرموده‌ است‌.

حضرت‌ علی‌ بن‌ موسی‌ الرضا(ع) از جمله‌ نمازگزاران‌ واقعی‌ بود و هر شب‌ همانندجدّش‌ امیر المؤمنین‌ هزار رکعت‌ نافله‌ می‌گزارد. وی‌ در بیان‌ علّت‌ وجوب‌ نماز در اسلام‌می‌فرماید: «اِن‌َّ عِلَّة‌َ الصَّلوة‌ِ أنَّها اِقرارٌ بالرُّبوبیة‌ِ للهِ عزَّوجل‌َّ و حلع‌ُ الاَندادِ و قیام‌ٌ بین‌َ یدی‌ِالجبَّارِ جل‌َّ جلاله‌ُ بالذُّل‌ِّ و الْمسکنة‌ِ و الخُضُوع‌ِ و الاِعتراف‌ِ و الطَّلَب‌ِ لِلاقالَة‌ِ من‌ْ سالف‌ِالذُّنوب‌ِ و وضع‌ِ الوجه‌ِ علی‌ الارض‌ِ کل‌َّ یوم‌ٍ اِعظاماًعزَّجل‌َّ و اَن‌ یَکون‌َ ذاکراً غیرَ ناس‌ٍ و لابطرٍ. ویکون‌َ خاشعاً متذَّلِلاً راغباً طالباً لِلزَّیادة‌ِ فی‌ِ الدّین‌ و الدُّنیا مع‌ ما فیه‌ِ من‌َ الایجاب‌ِ والْمُداوَمَة‌ِ علی‌ ذکرِ اللهِ عزَّوجل‌َّ باللَّیل‌ِ و النَّهارِ لعلَّا ینسی‌َ العبدُ سیِّده‌ُ و مدَبِّره‌ُ و خالِقَه‌ُفیبطِرَ و یَطغی‌'''' و یکون‌َ فی‌ ذکره‌ِ لِرَبِّه‌ِ و قیامه‌ِ بین‌َ یدیه‌ِ زجراً له‌ُ عن‌ المَعاصی‌ و ما نِعالَه‌ُعن‌ْ أنواع‌ِ الفَسادِ؛

اما علّت‌ این‌ که‌ نماز بر مردم‌ واجب‌ شد این‌ است‌ که‌ نماز گزار به‌ پروردگاری‌خداوند بزرگ‌ و شکست‌ناپذیر اعتراف‌ می‌کند، هر گونه‌ شرکی‌ را از ساحت‌ قدس‌ او رها وبدور می‌سازد و در پیشگاه‌ خداوند جبَّار و با شکوه‌ با حالت‌ خواری‌ و بی‌ چارگی‌ و فروتنی‌ واقرار به‌ زبونی‌ خویش‌ می‌ایستد و چشم‌ پوشی‌ از گناهان‌ گذشته‌ خویش‌ را از حضرت‌ حق‌ّمی‌خواهد، و هر روز صورت‌ بر زمین‌ می‌گذارد، ت‌ خدای‌ عزّوجل‌ را تعظیم‌ نماید، و همواره‌به‌ یاد او باشد، و آنی‌ او را فراموش‌ نکند ت‌ سرکشی‌ بنماید.

تا این‌ که‌ حالت‌ دل‌ شکستگی‌ و خود کمی‌ بینی‌ و رغبت‌ به‌ او را از دست‌ نداده‌، وخواستار افزایش‌ دین‌ و دنیای‌ خود باشد. افزون‌ بر اینها نماز پاسخ‌ گویی‌ به‌ خدا و استمرارو ادامه‌ یاد او در تمام‌ شبانه‌ روز است‌ تا مگر بنده‌ سرور و اداره‌ کننده‌ امور، و آفریدگار خود رافراموش‌ نکند، که‌ نتیجة‌ فراموشی‌ خدا ناسپاسی‌ و گردنکشی‌ است‌ ولی‌ یاد خدا و به‌ نمازایستادن‌ در پیشگاه‌ او بنده‌ را از همه‌ گناهان‌ باز می‌دارد، و از هر گونه‌ فساد و تباهی‌جلوگیری‌ می‌کند.

بدیهی‌ است‌ احادیث‌ یاد شده‌ نمونة‌ گزیده‌ای‌ است‌ از کلمات‌ برگزیدگان‌ خدا وقطره‌ای‌ است‌ از دریا. و تشنگان‌ِ وادی‌ معرفت‌ را به‌ منابع‌ حدیثی‌ از جمله‌ ج‌ 3 وسائل‌الشیعة‌ شیخ‌ حرّ عاملی‌ و ج‌ 82 بحار الانوار علامة‌ مجلسی‌، و دیگر کتب‌ روایی‌ و فقهی‌ارجاع‌ می‌دهیم‌.

(0) نظر
برچسب ها :
5 - اغتنام‌ فرصت‌ يا بهره‌ وري‌

5 - اغتنام‌ فرصت‌ یا بهره‌ وری‌

(و ابتغ‌ِ فِیما أَتَیک‌َ اللهُ الدارَ الأخرة‌َ و لا تَنْس‌َ نَصیِبَک‌َ من‌َ الدُّنیا و أحسَن‌َ کماأَحسَن‌َ اللهُ اِلیک‌َ) و در آنچه‌ خدا به‌ تو داد سرای‌ دیگر را بجوی‌(جستجو کن‌)و بهره‌ات‌ رااز دنیا فراموش‌ مکن‌، و همان‌ گونه‌ که‌ خدا در حق‌ّ تو نیکی‌ کرد نیکی‌ کن‌. مخاطب‌مستقیم‌ این‌ آیه‌ پول‌ پرست‌ِ خودخواه‌ِ بنی‌ اسرائیل‌، یعنی‌ قارون‌ است‌ که‌ در کنار فرعون‌مظهر زور و سامری‌، سمبُل‌ تزویر و فریب‌، به‌ عنوان‌ زر پرستی‌، با حضرت‌ موسی‌ مقابله‌می‌کردند، که‌ این‌ پسر عمو، یا پسر.

خالة‌ حضرت‌ موسی‌(ع) در آغاز از مؤمنان‌ بود، که‌ دنیا پرستی‌ او را به‌ کفر کشاند وعلیه‌ آن‌ حضرت‌ توطئه‌ کرد و سرانجام‌ زمین‌ او و گنج‌ هایش‌ را بلعید که‌ داستان‌ این‌ثروتمند مغرور و سرنوشت‌ عبرت‌ انگیز او در طی‌ّ 7 آیه‌ از سوره‌ قصص‌ آمده‌ است‌. درضمن‌ این‌ سه‌ توصیه‌ حقایق‌ درخشانی‌ نهفته‌ است‌. در احکام‌ نماز، وقت‌شناسی‌ یکی‌ ازمقدّمات‌ و پیشاهنگ‌های‌ نماز معرّفی‌ و فُقَها در کتب‌ فقهی‌ برای‌ نمازهای‌ یومیّه‌، دقیقاسه‌ زمان‌ و وقت‌ اَدا را مشخص‌ فرموده‌اند، که‌ عبارتند از وقت‌ فضیلت‌، مشترک‌ و مختص‌ّکه‌ اوقات‌ فضیلت‌ در نماز صبح‌ از اول‌ سپیدة‌ صبح‌ تا پدیداری‌ سرخی‌ مشرقی‌ است‌، و درنماز ظهر و عصر تا رسیدن‌ سایة‌ شاخص‌ برابر اندازة‌ خود است‌ و در نماز مغرب‌ تا از بین‌رفتن‌ سرخی‌ مغربی‌(شفق‌) و وقت‌ فضیلت‌ عشا از اول‌ ذهاب‌ حمرة‌ مغربیّه‌ تا نیمه‌ شب‌می‌باشد و نیمه‌ شب‌ دیگر قضا خواهد شد. در روایات‌ ما بر نماز اوّل‌ وقت‌ تأکید شده‌، چنان‌که‌ پیامبر(ص) در پاسخ‌ این‌ سؤال‌ که‌: برترین‌ اعمال‌ چیست‌؟ فرمود: «الصَّلوة‌ُ لِاَوَّل‌ِوَقتِها» علی‌(ع) نیز درنامه‌ای‌ به‌ محمد بن‌ ابی‌ بکر فرماندار مصر نوشت‌: «اِرتَقِب‌ وقت‌َالصَّلوة‌ِ فَصَلِّها لِوَقتِها و لا تَجعَل‌ قَبلَه‌ُ و لا تُؤَخِّرْها لِشُغل‌ٍ؛ مراقب‌ اوقات‌ تعیین‌ شده‌نمازهایت‌ باش‌ و در وقت‌ فضیلت‌ و مقرّر آن‌ را به‌ جای‌ آر. به‌ خاطر بی‌کاری‌ پیش‌ از وقت‌آن‌ و اشتغال‌ به‌ کاری‌ انجام‌ آن‌ را از وقتش‌ تأخیر میانداز.» امام‌ صادق‌(ع) نیز می‌فرماید:«اِمتَحِنُوا شیعَتَنا عِندَ مَواقیت‌ِ الصَّلاة‌ِ کیف‌َ مُحافَظَتُه‌ُ علیها؛ پیروان‌ ما را با نماز اول‌ وقت‌بیازمایید که‌ چگونه‌ بر آن‌ محافظت‌ می‌نماییم‌.»حضرت‌ رضا(ع) نیز به‌ ابراهیم‌ بن‌ موسی‌حتی‌ در بین‌ راه‌ فرمود: «غَفَرَ اللهُ لک‌َ لا تُؤخِّرون‌َ صلاة‌ً عن‌ اوَّل‌ِ وقتها الی‌ اخرِ وقتها من‌غیرِ علَّة‌ٍ.علیک‌َ ابداً بِاوَّل‌ِ الوقت‌ِ ؛ خد ترا بیامرزد هیچ‌ نمازی‌ را بدون‌ علت‌ از اول‌ وقتش‌به‌ تأخیر مینداز. بر تو باد به‌ نماز اول‌ وقت‌.»

حتی‌ در روایتی‌ از نماز اول‌ وقت‌ تعبیر به‌ رضوان‌ُ اللهِ و نماز آخر وقت‌ تعبیر به‌غفران‌ُ اللهِ(عفوُ اللهُ) شده‌. چنان‌ که‌ امام‌ صادق‌(ع) فرمود: «اِنَّما جُعِل‌َ آخرَ الوقت‌َ لَلمریض‌ِو المعتَل‌ِّ و لمن‌ له‌ عذرٌ و اوَّل‌ُ الوقت‌ِ رضوان‌ُ اللهِ و اخرُ الوقت‌ِ عَفوُ اللهِ، و العفوُ لا یکون‌ُ اِلَّامِن‌ تقصیرٍ، و اِن‌َّ الرَّجُل‌َ لِیُصلّی‌ فی‌ غیرِ الوقت‌ِ، و اِن‌َّ ثواب‌َ مافاتَه‌ُ من‌ الوقت‌ِِ خیرٌ له‌ُ من‌أهلِه‌ِ و مالِه‌ِ .» این‌ همه‌ تاکید بر أدای‌ نماز در اوّلین‌ فرصت‌ و خود داری‌ از تأخیر وقت‌ نمازهمان‌ موضوع‌ بهره‌ وری‌ است‌.

استفاده‌ صحیح‌ از وقت‌ و عمر برای‌ زندگی‌ بهتر و متعالی‌تر است‌ که‌ در اخلاق‌اسلامی‌ از آن‌ به‌«اغتنام‌ِ فَرصَت‌ «تعبیر می‌شده‌ است‌. اوّلین‌ درس‌ نماز این‌ است‌ و هدردادن‌ سرمایه‌ گرانبهای‌ عمر و فرصت‌های‌ طلایی‌ای‌ که‌ چون‌ ابر به‌ طور نامحسوس‌، درگذر است‌. چنان‌ که‌ امام‌ علی‌ (ع) فرمود: «اَلفُرضَة‌ُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب‌ فَانتَهِزُوا فُرَص‌َالخیرِ» خسارت‌ بزرگی‌ است‌ که‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ قابل‌ جبران‌ نیست‌ و اگر عاقلانه‌ از آنها بهره‌برداری‌ نشود، جز پشیمانی‌ و اندوه‌ چیزی‌ عاید انسان‌ در دنیا و آخرت‌ نخواهد شد. چنان‌که‌ حضرت‌ علی‌ (ع) می‌فرماید: «اِذا اَمکَنت‌َ الفُرصة‌ُ فَانتَهِزوافَاِن‌َّ اِضاعَة‌َ الفُرصَة‌ِ غُصَّة‌ٌ ؛وقتی‌ فرصتی‌ برایت‌ پیش‌ آید. آن‌ را غنیمت‌ شمار چرا، که‌ از دست‌ دادن‌ فرصت‌ها باعث‌غصّه‌ و اندوه‌ می‌شود. سعدی‌ با الهام‌ از این‌ احادیث‌ می‌گوید:

بودم‌ جوان‌ که‌ گفت‌ مرا پیرِ اُستادفرصت‌ غنیمت‌ است‌، نباید ز دست‌ داد

و نیز مولا می‌فرماید:

م''''ا ف''''ت‌َ مَضی‌، و ما سَیَأتیک‌َ فَأَین‌َقُم‌ فَاغتَنِم‌ِ الفُرصَة‌َ بین‌َ العَدَمَین‌ِ

که‌ سعدی‌ سروده‌ است‌:

سعدیا دی‌ رفت‌ و فردا هم‌ چنان‌ موجود نیست‌ درمیان‌ این‌ و آن‌ فرصت‌ شمار امروز را

پیامبر(ص) در وصایای‌ خویش‌ به‌ اباذر فرمود: «یا اباذرُ اِغتَنِم‌ خَمساً قبل‌َ خمس‌ٍ:شبابک‌َ قبل‌َ هِرَمِک‌َ و صِحَّتَک‌َ قبل‌َ سُقمِک‌َ و غِناک‌َ قبل‌َ فقرِک‌َ و فَراغَک‌َ قبل‌َ شغلِک‌َ وحَیاتَک‌َ قبل‌َ مَوتِک‌َ؛ ای‌ اباذر پنج‌ چیز را پیش‌ از پنج‌ چیز غنیمت‌ دان‌؛ جوانیترا پیش‌ ازپیری‌، سلامتیت‌ را قبل‌ از بیماری‌، دارائیت‌ را پیش‌ از تنگ‌ دستی‌، فراغت‌ و بیکاری‌،پیش‌ از گرفتاری‌، زندگی‌ ات‌ را پیش‌ از مرگ‌.»

به‌ این‌ ترتیب‌ پیامبر اسلام‌ پنج‌ نعمت‌ بزرگ‌ را هشدار می‌دهد، که‌ باید از این‌موهبت‌های‌ الهی‌، به‌ موقع‌ بهره‌ برداری‌ شود تا از دست‌ نرود و در راه‌ پیشرفت‌ خود وجامعه‌ از اینها استفاده‌ گردد مبادا که‌ با سوء استفاده‌ از اعتقاد به‌ توکُّل‌ و تقدیر الهی‌، ازتلاش‌ و کوشش‌ به‌ خاطر کسالت‌ و تنبلی‌ و یأس‌ و نومیدی‌، که‌ مهم‌ترین‌ عاملعدم‌ استفاده‌از فرصتها است‌. برای‌ تأمین‌ آینده‌ باز ایستیم‌، و از ثروت‌ عمر و جوانی‌ خود بهره‌ نگیریم‌.حتی‌ در روایات‌ ما تسویف‌َ از اِلقائات‌ شیطانی‌، یعنی‌ کار امروز به‌ فردا افکندن‌ موردنکوهش‌ قرار گرفته‌ است‌. امام‌ باقر(ع) فرمود: «اِیَّاک‌َ و التَّسویف‌َ فَاِنَّه‌ُ بحرٌ یُغرَق‌ُ فیه‌ِالهَلکی‌''''.» شاعر می‌گوید«خار در دیدة‌ فرصت‌ مفکن‌.»و هیچ‌ گاه‌ به‌ فرمودة‌ قرآن‌: (و لاتَیئَسُوا مِن‌ رَوح‌ِ اللهِ) و(لا تَقنَطوُا مِن‌ رَحمَة‌ِ اللهِ) از این‌رو مسلمانان‌ را نشاید کار امروزبه‌ فردا افکند از خود مأیوس‌ شود.بلکه‌ در سایة‌ نمازهای‌ پنجگانه‌ روح‌ امید را در خودبیافزائید و بکار مفید روزمره‌ خود با استفاده‌ از فرصت‌ها بپردازیم‌. که‌ سعدی‌ شیرین‌سخن‌ می‌گوید: جوانا ره‌ طاعت‌ امروز گیر که‌ فردا جوانی‌ نیاید ز پیر

(0) نظر
برچسب ها :
4 - فَلاح‌ يا رستگاري‌ و آزادگي‌

4 - فَلاح‌ یا رستگاری‌ و آزادگی‌

مهم‌ترین‌ آرمان‌های‌ بشر آزادگی‌ است‌، آزاد مردان‌ جهان‌ زندگی‌ را به‌ خاطر آزادی‌دوست‌ دارند. از این‌ رو مولا علی‌(ع) نیز، فرمود: «لا تَکُن‌ْ عَبدَ غَیْرِک‌َ قَد جَعَلَک‌َ اللهُ

حرّاً» بندة‌ دیگری‌ مباش‌ که‌ خدا تو را آزاد آفریده‌ است‌.» در بینش‌ قرآن‌ تنها راه‌ دست‌یابی‌ بشر به‌ آزادگی‌ واقعی‌، ایمان‌ و توجّه‌ کامل‌ به‌ خدا در هنگام‌ نماز است‌ و می‌فرماید:(قدْ اَفلَح‌َ المُؤمِنون‌َ الَّذیِن‌َ هم‌ْ فِی‌ صَلاتِهِم‌ خاشِعون‌َ) به‌ راستی‌ که‌ مؤمنان‌ رستگارند،آنانکه‌ در نمازشان‌ خشوع‌ می‌ورزند. در این‌ آیه‌ اوّلین‌ نشانة‌ مؤمنان‌ اقامة‌ نماز با خشوع‌ وتوجه‌ کامل‌ به‌ خدا معرفی‌ شده‌ است‌، زیرا خشوع‌ به‌ معنای‌ حالت‌ فروتنی‌ و ادب‌ روحی‌ وجسمی‌ در برابر بزرگی‌ است‌ که‌ شخص‌، مجذوب‌ جلال‌ و شکوه‌ خدا شود. در حال‌ نماز خودرا مانند ذره‌ّای‌ بی‌ مقدار در برابر حقیقت‌ بی‌ نهایت‌ و قطره‌ای‌ در برابر اقیانوس‌ بیکران‌رحمت‌ و قدرت‌ و حکمت‌ پروردگار داند. به‌ گونه‌ای‌ که‌ همه‌ چیز فراموش‌ کند و چنان‌ از خودغافل‌ بماند که‌ جز خدا را نبیند، چنین‌ انسانی‌ می‌تواند به‌ فلاح‌-که‌ در اصل‌ به‌ معنای‌بریدن‌ و شکافتن‌ است‌ و در فارسی‌ به‌ رستگاری‌ از رَستن‌ به‌ معنای‌ آزاد و رها شدن‌، یارُستن‌ به‌ معنای‌ روئیدن‌ ترجمه‌ می‌شود-برسد. در فرهنگ‌ اسلام‌ به‌ هر نوع‌ پیروزی‌ ورسیدن‌ به‌ مقصد و کامیابی‌ اطلاق‌ شده‌ است‌؛ فَلاح‌ را نتیجه‌ یاد فراوان‌ خدا قرار داده‌، وفرمود: (و اذْکُروا اللهَ کَثیراً لَعَلَّکُم‌ تُفلِحوُن‌) در منطق‌ قرآن‌ پرستش‌ و کرنش‌ نسبت‌ به‌هر کس‌ و هر چیز، جز برای‌ خدا، از خود بیگانه‌ شدن‌، وابستگی‌، و دل‌ سپردن‌ به‌ هر چیز،بندگی‌ و اسارت‌ واقعی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. به‌ همین‌ دلیل‌، عبادت‌ جز برای‌ خدا حرام‌ وممنوع‌ است‌، و تنها در پرتو ستایش‌ و پرستش‌ خداست‌ که‌ انسان‌ با هدایت‌ و امدادهای‌غیبی‌ الهی‌، یارای‌ مقاومت‌ در برابر قدرت‌های‌ اهریمنی‌ و آزادی‌ از هر نوع‌ بندگی‌، دست‌می‌یابد. «مُفلِحوُن‌»، کسانی‌ هستند که‌ موانع‌ را از مسیر بر میدارند، راه‌ خود را به‌ سوی‌مقصد نهایی‌ یعنی‌ کمال‌، و سعادت‌ و کامیابی‌ و پیروزی‌ در دنیا و آخرت‌ می‌شکافد، پیش‌می‌رود و در سایة‌ ایمان‌ و نماز و نیایش‌ به‌ پیشگاه‌ خدای‌ بی‌ نیاز آزاد وسربلند زندگی‌می‌کنند و در آخرت‌ نیز به‌ برکت‌ همین‌ نماز خاشعانه‌ و عاشقانه‌ به‌ رضوان‌ الهی‌ در جواررحمت‌ حق‌ّ، و در بحبوحة‌ بهشت‌ جاودان‌، در کنار پاکان‌، در کمال‌ عزّت‌ و سربلندی‌، به‌ سرخواهند برد.

(0) نظر
برچسب ها :
3 - پيشگيري‌ از گناه‌ و تباهي‌

3 - پیشگیری‌ از گناه‌ و تباهی‌

در میان‌ هر ملت‌ برای‌ پیشگیری‌ از تخلّفات‌ و کجروی‌ها و مفاسد اجتماعی‌ وجنایت‌ها و جرایم‌ فردی‌ راهی‌ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌، که‌ نیاز به‌ هزینة‌ سنگینی‌ دارد. ولی‌اسلام‌ علاوه‌ بر ارشاد و اجرای‌ قوانین‌ کیفری‌: حدود، تعزیرات‌، قِصاص‌ و دِیات‌ با وضع‌عباداتی‌ نظیر روزه‌ و نماز و یادآوری‌ خدا و معاد انسان‌ فراموش‌کار را از پَیروی‌ هوس‌ها وارتکاب‌ گناه‌ باز می‌دارد. قرآن‌ کریم‌ انگیزة‌ اصلی‌ عبادات‌ امّت‌ اسلامی‌ را با تعبیر مکررّ(لَعَلَّکُم‌ تَتَّقُون‌َ) رسیدن‌ به‌ تقوا و روحیة‌ خدامداری‌ در زندگی‌ و دوری‌ از گناه‌ معرّفی‌می‌نماید. اسلام‌ می‌کوشد تا در سایة‌ تقویت‌ ایمان‌ و تقوا، عوامل‌ اصلی‌ وادارندة‌ به‌ گناه‌ وتخلف‌ یعنی‌: شهوت‌، غَضب‌، غرائز، امیال‌ و احساسات‌ و عواطف‌ تعدیل‌ نشدة‌ آدمی‌ را ازراه‌ تعلیم‌، تلقین‌، تذکُّر کنترل‌ نماید. تجربه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ نمازهای‌ یومیّه‌، یکی‌ ازبهترین‌ وسائل‌ پیشگیری‌ از گناه‌ و تأمین‌ أمنیت‌ به‌ حساب‌ می‌آید. چنان‌که‌ در قرآن‌مجید می‌خوانیم‌ (و أَقِم‌ِ الصَّلوة‌َ تَنْهَی‌ عَن‌ِ الفَحشاءِ و المُنکَرِ و لَذِکرُ اللهِ اَکبَرُ و اللهُ یَعلَم‌ُ مَاتَصنَعُون‌) ونماز را به‌ پا دار، زیرا نماز از فحشا(گناهان‌ بزرگ‌ و پنهانی‌ِ ناشی‌ از شهوت‌) ومنکر (گناهان‌ بزرگ‌ آشکار ناشی‌ از غضب‌) باز می‌دارد، البتّه‌ یاد خدا بزرگ‌تر از نماز است‌،و خدا به‌ آن‌چه‌ می‌کنید داناست‌. آری‌ نماز گزار واقعی‌ که‌ به‌ نماز می‌ایستد و با تکبیر مکررّخود خدا را از هر چه‌ هست‌ برتر و بالاتر می‌شمارد و به‌ یاد نعمت‌های‌ فراوان‌ او سپاس‌ وحمد او می‌کند و او را به‌ رحمان‌ و رحیم‌ بودن‌ می‌ستاید، او را مالک‌ روز جزا معرّفی‌ می‌کند،ضمن‌ اعتراف‌ به‌ بندگی‌ تنها از اویاری‌ می‌جوید، پیمودن‌ راه‌ راست‌ را از او طلب‌ می‌کند، ازراه‌ و روش‌ مغضوبین‌ و گمراهان‌، به‌ او پناه‌ می‌برد، برای‌ خدا به‌ رُکوع‌ خَم‌، و برای‌ سجده‌ درپیشگاه‌ او به‌ خاک‌ می‌افتد، غرق‌ در عظمت‌ او می‌شود، قهراً در اثر قرائت‌ِ این‌ أذکارآموزنده‌ انگیزة‌ انحراف‌ و گناه‌ در چنین‌ شخصی‌، به‌ نابودی‌ کشانده‌ می‌شود. بدون‌ شک‌، ازاین‌ راز و نیاز، در روح‌ و قلب‌ چنین‌ انسانی‌ از راه‌ تلقین‌ و تکرار و تمرین‌، جنبشی‌ به‌ سوی‌حق‌ّ و جهشی‌ به‌ سوی‌ پاکی‌ها ایجاد می‌شود و این‌ امواج‌ معنویّت‌ که‌ به‌ برکت‌ گفتگوی‌رویاروی‌ با خدا حاضر و ناظر بر اعمال‌ عِباد، پدید می‌آید، همانند سدّ پولادینی‌، مانع‌ وقوع‌گناه‌ در جامعه‌ می‌شود. با توجه‌ به‌ ممنوعیّت‌ استفاده‌ از مکان‌ و لباس‌ غصبی‌ و هر گونه‌معصیت‌ و تخلّف‌ در حال‌ نماز، ترجیحاً از عادت‌ زشت‌ تجاوز به‌ حقوق‌ دیگران‌ دست‌می‌کشد. بدیهی‌ استکه‌ هر چه‌ نماز از شرایط‌ کمال‌ و روح‌ عبادت‌ (یاد خدا)که‌ در آیه‌ از خودنماز برتر شناخته‌ شده‌، بیش‌تر برخوردار باشد، اثربیش‌تری‌ در پیشگیری‌ از گناه‌ خواهدداشت‌. گاه‌ در فردی‌ نماز نهی‌ کلی‌ّ و جامع‌ و در فرد دیگری‌ نهی‌ جزئی‌ و محدود، ازفحشاءو منکر می‌نماید. ولی‌ ممکن‌ نیست‌، کسی‌ نماز بخواند وَلَوْ صوری‌، و هیچ‌ گونه‌اثری‌ در او نبخشد. چه‌ اگر افراد نمازگزار را احیاناً گنه‌کار می‌یابیم‌، اگر نماز نخوانند، مسلَّماًآلوده‌تر خواهند شد. چون‌ نماز رابطة‌ شخص‌ با خداست‌ و هر قَدَر که‌ این‌ اعتماد عمیق‌تر ومحکم‌تر باشد، شخص‌ به‌ خدا نزدیک‌تر و از گناه‌ دورتر می‌گردد.

(0) نظر
برچسب ها :
ياد آوري‌

یاد آوری‌

تأثیر انکارناپذیر نماز در رفع‌ نگرانی‌ها و دلهره‌های‌ روانی‌ واقعیتی‌ است‌ که‌ موردتأیید صاحب‌ نظران‌ قرار گرفته‌ است‌، که‌ به‌ نمونه‌ هائی‌ از آن‌ اشاره‌ می‌شود. دکترآلِکسیس‌ کارِل‌ می‌نویسد: نماز به‌ آدمی‌ نیرویی‌ برای‌ تحمّل‌ غم‌ها و مصائب‌ می‌بخشد،انسان‌ را امیدوار می‌سازد و قدرت‌ ایستادگی‌ و مقاومت‌ در برابر حوادث‌ می‌دهد. گاندی‌پیشوای‌ مصلح‌ هند در جریان‌ مبارزه‌ با استعمار و تحمّل‌ رنج‌ها با کمک‌ نماز، تجدید نیروکرده‌ و می‌گفت‌: اگر کمک‌ نماز نبود، خیلی‌ پیش‌ از این‌ باید دیوانه‌ می‌شدم‌!دیل‌ کارِنْگی‌می‌نویسد: هر وقت‌ همة‌ توان‌ خود را در برابر ناملایمات‌ به‌کار بردیم‌. و تمام‌ راه‌ حل‌ها راآزمودیم‌ و نتیجة‌ دلخواه‌ به‌دستمان‌ نیامد، در حالی‌ که‌ امواج‌ سهمگین‌ یأس‌ و نومیدی‌قلب‌ و روحمان‌ را می‌آزارد. آنگاه‌ دست‌ نیاز به‌ نماز و به‌ سوی‌ خدا دراز کرده‌ و از او یاری‌می‌خواهیم‌. راستی‌ چرا ما قبل‌ از این‌که‌ دچار ناامیدی‌ بشویم‌، چنین‌ کاری‌ نمی‌کنیم‌ و چراهر روز با خواندن‌ نماز و نیایش‌ به‌ درگاه‌ خدا از او یاری‌ نمی‌خواهیم‌؟! ژاک‌ دِمیش‌ قهرمان‌سنگین‌ وزن‌ بُکس‌ جهان‌ می‌گوید: هر شب‌ قبل‌ از اینکه‌ به‌ بستر برود حتماً نماز و دعامی‌خواند. گر چه‌ برخی‌ از اشخاص‌ برای‌ برطرف‌ کردن‌ مشکلات‌ یا فرار از این‌ مصائب‌ وسختی‌ها خود را به‌ خواندن‌ کتاب‌ داستان‌ مشغول‌ می‌کنند، یا به‌ پارک‌ و مسافرت‌ می‌روندو یا خود را به‌ بازی‌های‌ ساده‌ و تفریحات‌ سالم‌ سرگرم‌ می‌سازند. و یا با کسی‌ که‌ به‌حرف‌های‌ او گوش‌ می‌دهد، درد دل‌ می‌کنند، تا از فشارهای‌ روانی‌ آنان‌ کاسته‌ شود و ای‌چه‌ بسا که‌ از دیدگاه‌ روانشناسان‌ این‌ فعالیت‌ها در کاهش‌ اضطراب‌ مؤثر و این‌ کارهانتیجه‌ مثبت‌ داشته‌ باشد. امّا مردان‌ خدا از ناملایمات‌ دنیا به‌ اسباب‌ دنیوی‌ روی‌نمی‌آورند. بلکه‌ به‌ خدا، به‌ نماز، نیایش‌ با او رو می‌کنند که‌ کارسازتر است‌.

(0) نظر
برچسب ها :
2 - پيروزي‌ بر مشكلات‌ و شكيبائي‌

2 - پیروزی‌ بر مشکلات‌ و شکیبائی‌

بدون‌ تردید زندگی‌ انسان‌ در هر زمان‌ دارای‌ نشیب‌ و فراز، و یا اقبال‌ و اِدبار است‌ وهر شخصی‌ با حوادث‌ ناخوشایند و مشکلات‌ زندگی‌ روبه‌ رو می‌شود. فردی‌ موفق‌ خواهدبود، که‌ با آغوش‌ باز در برابر این‌ ناملایمات‌، خود را نبازد و با آنها دست‌ و پنجه‌ نرم‌ کند که‌گفته‌اند:

اندر بلای‌ سخت‌ پدید ایدفرّ و بزرگواری‌ و سالاری‌

برای‌ چیرگی‌ بر مشکلات‌ و ناگواری‌ها دو پایة‌ اساسی‌ لازم‌ است‌، یکی‌ درونی‌ و آن‌ورزیدگی‌ خاص‌ّ انسان‌ در مقابلة‌ با سختی‌ها و ناکامی‌ها است‌، و دیگر برونی‌ که‌ داشتن‌تکیه‌ گاه‌ نیرومندی‌ است‌ که‌ بتواند هر ان‌ از او مدد گیرد و به‌ کمک‌ او بر مشکلات‌فایق‌آید.

به‌ خاطر همین‌ است‌ که‌ قران‌ می‌فرماید: (و اْستَعینُوا بِالصَّبرِ و الصَّل''''وة‌ِ، و اِنَّهالَکَبیرَة‌ٌ اِلاَّ علی‌ الخاشِعین‌َ) از روزه‌ و نماز کمک‌ گیرید همانا نماز جز برای‌ خاشعان‌ گران‌است‌، که‌ خداوند منّان‌ در آیة‌ شریفه‌ به‌ انسان‌ مؤمن‌ اموزش‌ می‌دهد: با گرفتن‌ روزه‌ و تَرک‌مُبطلات‌ ان‌، روحیة‌ مقاومت‌ را در برابر ناملایمات‌ در خود تقویت‌ نماید، و به‌ وسیلة‌ نماز بابرقراری‌ ارتباط‌ با قدرت‌ لایزال‌ الهی‌ و استمداد از خدای‌ مهربان‌ روحیّة‌ خود را تقویت‌ و به‌حل‌ّ مشکلات‌ همّت‌ نماید.

به‌ خاطر همین‌ است‌ که‌ در روایات‌ توصیه‌ شده‌ است‌: به‌ هنگام‌ هجوم‌ هَم‌ّ و غم‌ ومشکلات‌ وضو بگیرید و به‌ مسجد بروید، و نماز بخوانید و دعا کنید. به‌ نقل‌ امام‌ علی‌(ع)پیامبر(ص) هر گاه‌ که‌ غم‌ و اندوهی‌ به‌ او روی‌ می‌اورد می‌فرمود: «أَرِحْنا یا بَلال‌، ای‌ بلال‌ باأذان‌ و اعلام‌ نماز، ما را آسوده‌ نما.»

بدون‌ شک‌ توجّه‌ به‌ نماز و راز و نیاز به‌ درگاه‌ بی‌ نیاز، و برقراری‌ ارتباط‌ با خدا به‌عنوان‌ تکیه‌ گاه‌ مطمئنّی‌ برای‌ جذب‌ امدادهای‌ غَیبی‌، نیروی‌ معنوی‌ تازه‌ای‌ در انسان‌ایجاد و او را برای‌ پایداری‌ در برابر ناهمواری‌ها آماده‌ می‌سازد. و استعانت‌ از صبر و صلاة‌برای‌ تحمل‌ مشکلات‌ و پیروزی‌ بر امیال‌ و شهوات‌ و هوس‌های‌ نفسانی‌ برای‌ کسانی‌ممکن‌ است‌ که‌ اعتقاد به‌ مبدأ و معاد و کیفر و پاداش‌ اخروی‌ دارند و گرنه‌ افراد بی‌ ایمان‌ درکشاکش‌ زندگی‌ بی‌ پناه‌ خواهند ماند. به‌ همین‌ جهت‌ است‌ که‌ در پایان‌ ایه‌ می‌فرماید: این‌کار جز برای‌ کسانی‌ که‌ در برابر خداوند، با توجه‌ کامل‌ به‌ نماز می‌ایستند، مشکل‌ و سنگین‌است‌. به‌ همین‌ جهت‌ در اسلام‌، نمازهای‌ مستحبی‌ و نافلة‌ فراوانی‌ جهت‌ براوردن‌ نیازها ورفع‌ گرفتاری‌های‌ مادّی‌ و معنوی‌ زندگی‌ معرفی‌ شده‌، که‌ شرط‌ اصلی‌ براوردن‌ حاجات‌،اعتقاد و ایمان‌ کامل‌ متقاضی‌ و مشروع‌ و مصلحت‌ امیز بودن‌ حاجات‌، برای‌ مؤمن‌ است‌.

(0) نظر
برچسب ها :
1- ياد خدا و احياي‌ اصالت‌ انساني‌

1- یاد خدا و احیای‌ اصالت‌ انسانی‌

چنانکه‌ می‌دانیم‌ نماز با توجه‌ و خشوع‌ و حضور قلب‌ نمونه‌ بارزی‌ از ذکر قلبی‌ وزبانی‌ای‌ است‌ که‌ مسلمانان‌ در اوقات‌ پنجگانة‌ نماز به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفة‌ دینی‌ با ان‌ روبرومی‌شوند. و قران‌ کریم‌ می‌فرماید: (اِنَّنی‌ اَنَا اللهُ لا ال''''ه‌ اَنَا فَاْعبُدنِی‌ و اَقِم‌ِ الصَّلَوة‌َ لِذِکری‌ِ)همانا من‌ الله هستم‌ معبودی‌ جز من‌ نیست‌. پس‌ مرا پرستش‌ کن‌، و نماز را برای‌ یادآوری‌من‌ برپا دار!

خداوند در این‌ ایه‌ فلسفة‌ اصلی‌ نماز را ذکر یاد کرده‌ است‌، که‌ در فرهنگ‌ اسلام‌ وقران‌ ذِکْرِ الله، ذکر اَسماء الله، ذکر الاء الله، ذکر ایّام‌ الله، و ذکر اولیاء الله بکار رفته‌ است‌. ذکردر لغت‌ یاد آوری‌ معنایی‌ به‌ زبان‌ یا قلب‌ است‌، و منظور از ذکر حضور خدا در دل‌ یا به‌ زبان‌اوردن‌ نام‌ و صفات‌ پروردگار جهان‌ است‌. یاد خدا در اسلام‌ روح‌ عبادت‌ و توجه‌ دائمی‌انسان‌ در هر زمان‌ و مکان‌، و حال‌ توصیة‌ قران‌ می‌باشد. چنان‌که‌ می‌فرماید: (یا ایُّهاالَّذین‌َ اَمَنوا اذْکُرُوا اللهَ ذِکراً کَثیِراً) (واذْکُرُوا اللهَ کثیراً لعلَّکم‌ْ تُفلِحون‌َ) پیامبر اسلام‌نیز فرمود: «اِنَّما فُرِضَت‌ِ الصَّل''''وة‌ُ و اُمِرَ بِالْحَج‌ِّ و أُشعِرَت‌ِ الْمناسک‌ُ لِاِقامَة‌ِ ذکرِ اللهِ؛ همانانماز واجب‌ شده‌ و برای‌ حج‌ّ دستور رسیده‌ و به‌ مراسم‌ عبادی‌ آگاهی‌ داده‌ شده‌ تا یاد خدا درمیان‌ خلق‌ پایدار ماند.»

بنابراین‌ در فرهنگ‌ اسلامی‌، یاد خدا بهترین‌ سرمایة‌ زندگی‌ آدمی‌ است‌ که‌ روح‌انسان‌ تشنة‌ محبّت‌ و اُنس‌ با خالق‌ حَقیقی‌ را سیراب‌، و تغذیه‌ و پیوند روح‌ آدمی‌ را با روح‌هستی‌ بخش‌ مستحکم‌ می‌نماید. بشر را از خود فراموشی‌ و از خود باختگی‌ و سرگردانی‌نجات‌ می‌دهد. به‌همین‌ دلیل‌ در قران‌ و روایات‌، موانع‌ یاد خدا و اَسباب‌ غفلت‌ و نِسیان‌،لهو(سرگرمی‌)، اِعراض‌(روگردانی‌) که‌ خطرناک‌ترین‌ چهرة‌ فراموشی‌ خداست‌ به‌مسلمانان‌ گوشزد شده‌ تا از ان‌ برحذر باشند، که‌ شیطان‌ دوستان‌ نا صالح‌ شیطان‌ صفت‌،سرمایه‌ و فرزندان‌، اشتغال‌ به‌ تجارت‌ و شغل‌ زدگی‌ و ارزوی‌ دراز، از جملة‌ انهاست‌، که‌گاهی‌ نه‌ تنها دلبستگی‌ به‌ آنهابلکه‌ خواستن‌ عامل‌ بازگشتن‌ از یاد خدا در زندگی‌ فرد، یاجامعه‌ می‌شود. حال‌ اگر این‌ عوامل‌ ویران‌گر شخصیّت‌ و هویّت‌ انسانی‌ نقش‌ باز دارنده‌خود را ایفا نماید،

باید شاهد مرگ‌ ارزش‌ها و اصالت‌های‌ انسانی‌ بود.

چرا که‌ فراموشی‌ خدا همان‌ بیگانگی‌ از خود حقیقی‌، و وابستگی‌ به‌ خود طبیعی‌است‌. بی‌ تفاوتی‌ها، هرزه‌ گری‌ها، بی‌ دادگری‌ها، و پوچ‌ گرائی‌ها، و لااُبالی‌ گری‌ها را به‌ارمغان‌ می‌اورد. چه‌ اگر انسان‌ بر سر سفرة‌ عالَم‌ نشست‌ ونمک‌ خورد و نمکدان‌ شکست‌ وولی‌ِ نعمت‌ خود را نادیده‌ گرفت‌. تیشه‌ به‌ ریشة‌ خود می‌زندو سند بیچارگی‌ خود را امضامی‌نماید. وبه‌ عذاب‌ الهی‌ گرفتار می‌شود: (و لا تَکونُوا کَالَّذیِن‌َ نَسُوا اللهَ فَأَنسَیهُم‌ْأَنفُسَهُم‌ْ)

اگر کسی‌ به‌ بیچارگی‌ غفلت‌ و بی‌ خبری‌ از خود، و فراموشی‌ پیوند خویش‌ با خدای‌جهان‌ دچار شود؛ از افتخار انسانیّت‌ محروم‌، و به‌ مرز حیوانیّت‌ تنزُّل‌ مینماید. (لَهم‌ قُلُوب‌ُلا یَفْقَهون‌َ بِهَا و لَهم‌ أَعیُن‌ٌ لایُبصِرون‌َ بِها لهم‌ أَذَان‌ٌ لا یَسمَعون‌َ بها اُولئک‌َ کَالْاَنعام‌ِ بَل‌ْ هُم‌ْاَضَل‌ُّ اُولئک‌َ هُم‌ُ الْغافِلون‌َ) ایشان‌ دل‌ دارند و با ان‌ دین‌ را عمیق‌ نمی‌فهمند و دیدگانی‌دارند که‌ با آنها نمی‌بینند و گوش‌هایی‌ دارند که‌ با آنها نمی‌شنوند. این‌ گروه‌ چون‌چهارپایانند، بلکه‌ گمراه‌ترند و اینان‌ همان‌ غافلان‌ و بی‌ خبرانند.

در این‌ باره‌ چه‌ زیبا نوشته‌اند، مقام‌ معظم‌ رهبری‌: «دین‌ ضمن‌ آنکه‌ هدف‌ و جهت‌و ره‌ و وسیله‌ را مشخص‌ می‌کند، توش‌ و توان‌ لازم‌ برای‌ پیمودن‌ راه‌ را نیز به‌ انسان‌می‌بخشد و مهم‌ترین‌ محمولة‌ کوله‌ بار راهپیمایان‌ این‌ راه‌ توشه‌ی‌ «یاد خدا»است‌. روحیة‌طلب‌ و امید و اطمینان‌ که‌ بالهای‌ نیرومند برای‌ پروازند، فراورده‌ و بهرة‌ یاد خدا می‌باشد.یاد خدااز طرفی‌ هدف‌ را که‌ همانا پیوستن‌ به‌ او-یعنی‌ به‌ بی‌نهایت‌ خوبی‌ و کمال‌-است‌،همواره‌ در مدّ نظر قرار می‌دهد و مانع‌ از گم‌ کردن‌ جهت‌گیری‌ها می‌شود و راهپیما رادربارة‌ راه‌ و وسیله‌ حسّاس‌ و هوشیار می‌دارد. از طرفی‌ بدو قوّت‌ قلب‌ و نشاط‌ و اطمینان‌می‌بخشد و او را از سرخوردگی‌ و فریفتگی‌ به‌ پدیدهای‌ مشغول‌ ساز یا بیم‌ از ناهنجاری‌هاو ناهمواری‌ها محافظت‌ می‌کند.

جامعة‌ اسلام‌ و هر گروه‌ و فرد مسلمانان‌ در صورتی‌ می‌تواند در راهی‌ که‌ اسلام‌ ارائه‌داده‌ و همة‌ پیامبران‌ به‌ آن‌ دعوت‌ کرده‌اند به‌ استواری‌، بی‌ توقف‌ و برگشت‌ قدم‌ بردارد، که‌خدا را فراموش‌ نکند!»

(0) نظر
برچسب ها :
حكمت‌هاي‌ نماز در كلام‌ حكيم‌ ازلي‌

حکمت‌های‌ نماز در کلام‌ حکیم‌ ازلی‌

روشن‌ است‌ که‌ نماز به‌ عنوان‌ یک‌ عبادت‌ کامل‌ و جامع‌ واجب‌ اسلامی‌ شامل‌مُقدِّمات‌، شرائط‌، اَقوال‌ آموزندة‌ دینی‌، اَفعال‌ سازندة‌ زندگی‌، اذکار و تَعقیبات‌ مستحب‌،مبطلات‌ و مکروهات‌ و دارای‌ احکام‌ گسترده‌ می‌باشد. به‌همان‌ نسبت‌ حِکمَت‌ها ورازهای‌ مهم‌ّ ارزنده‌ای‌ از سوی‌ خدای‌ حکیم‌ در آن‌ گنجانده‌ شده‌ است‌ که‌ در بیش‌ ازیکصد و بیست‌ آیه‌ قران‌ کریم‌ و بیست‌ هزار حدیث‌ امده‌ است‌، که‌ در این‌ مقاله‌ مَجال‌طرح‌ همه‌ آنهانیست‌.

به‌ عنوان‌ مثال‌: مُقدِّمات‌ نماز-که‌ شامل‌ طهارت‌ِ ثَلاث‌ (غُسل‌، وُضو، تَیّمم‌)،مسواک‌ زدن‌، اِستنشاق‌، اِباحة‌ مکان‌ و اِزالة‌ نَجاست‌ از بدن‌ و لباس‌، و قِبله‌ و وَقت‌شناسی‌،و از همه‌ مهم‌تر نِیَّت‌ می‌شود-اَفزون‌ بر رُشد علمی‌ و فرهنگی‌ نمازگزار به‌ خاطر وجوب‌یادگیری‌ مسائل‌ شرعی‌ نماز، به‌ او درس‌ بهداشت‌ِ تَن‌ و روان‌ و پاک‌سازی‌ محیط‌ زیست‌، ورعایت‌ حقوق‌ مردم‌، و وحدت‌ و یکپارچگی‌ امّت‌ و نظم‌ و انضباط‌ فردی‌ و اجتماعی‌ واِغتنام‌ فرصت‌ و برنامه‌ ریزی‌ در کارهای‌ روزمرّة‌ زندگی‌ می‌دهد.

مسلماً تک‌ تک‌ ارکان‌ و اجزای‌ نماز نیز دارای‌ حکمت‌های‌ عرفانی‌، اخلاقی‌،اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ است‌ که‌ اگر بخواهیم‌ به‌ همة‌ آنها بپردازیم‌مثنوی‌ هفتاد من‌ کاغذ می‌شود. از این‌رو با الهام‌ از سخن‌ مولا علی‌(ع): «ما ل''''ا یُدرِک‌ُ کُلُّه‌ُلا یُترَک‌ُ کُلُّه‌ُ» تنها به‌ فلسفه‌ و رازهای‌ کلّی‌ نماز به‌ درگاه‌ بی‌ نیاز در کلام‌ محکم‌ حکیم‌ازلی‌ به‌ شرح‌ اتی‌ اشاره‌، و همین‌جا با پوزش‌ از قرآنیان‌ اگاه‌ با حافظ‌ عارف‌ هم‌نوا می‌شویم‌:

آن‌کس‌ است‌ اهل‌ بشارت‌ که‌ اشارت‌ داندنکته‌ها هست‌، ولی‌ مَحرم‌ اسرار کجاست‌

(0) نظر
برچسب ها :
نماز نَماد دين‌ و نَمود دينداري‌

نماز نَماد دین‌ و نَمود دینداری‌

ارزش‌ و جایگاه‌ نماز در جهان‌ بینی‌ توحیدی‌ و دین‌ فِطری‌ اسلام‌، بر هیچ‌مسلمانی‌ پوشیده‌ نیست‌، زیرا در قرآن‌ کریم‌ 105 بار از نماز یاد شده‌ و از مهم‌ترین‌سفارشات‌ انبیاء، بارزترین‌ عَمَل‌ عبادی‌ پیامبران‌ و در روایات‌ شیعه‌ و سنّی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌از ارکان‌ بنای‌ اسلام‌ معرّفی‌ شد. نماز اوّلین‌ فریضة‌ الهی‌ است‌ که‌ در اسلام‌ تَشریع‌ و تااخرین‌ لحظة‌ عمر در هر شرایطی‌(در دریا، زمین‌، هوا، میدان‌ جنگ‌، و حتّی‌ در حال‌بیماری‌)هر مکلّف‌ باید به‌ هر نحو ممکن‌ این‌ تکلیف‌ الهی‌ را انجام‌ دهد. وُجوب‌ نمازضَروری‌ دین‌ و مُنکر آن‌ مُرتَدّ و مُستحِق‌ّ مَجازات‌ سخت‌ خواهد بود.

در سخنان‌ بنیان‌گذار اسلام‌، نماز ستون‌ دین‌، پرچم‌ و آرم‌ اسلام‌، سیمای‌ مکتب‌،نور و معراج‌ مؤمن‌، وسیله‌ سنجش‌ اَعمال‌ و کلید بهشت‌، تشبیه‌ گردیده‌ است‌. در بیان‌امام‌صادق‌(ع) برترین‌ چیزها شناخته‌ شده‌ است‌.فرمود «م''''ا أَعْلَم‌ُ شَیئاً بَعْدَ الْمَعرِفَة‌ِ أَفضَل‌َمِن‌ْ ه''''ذه‌ الصّلو''''ة‌ِ»؛ بعد از شناختن‌ خدا چیزی‌ را برتر از نماز نمی‌شناسم‌.» در اخرین‌لحظات‌ شهادت‌ خود به‌ خویشان‌ فرمود: «اِن‌َّ شَف''''اعَتَن''''ا ل''''ا تَن''''ال‌ مُستَخِفّ''''ا بِالصَّلوة‌ِ.؛ هماناشفاعت‌ ما به‌ کسی‌ که‌ نماز را سَبُک‌ شمارد نمی‌رسد.»

پیامبر اسلام‌ ترک‌ عمدی‌ نماز را کفر می‌داند و می‌فرماید: «مَن‌ ترک‌ الصلاة‌متعمداً فقد کفر»این‌ کار بر خلاف‌ گناهان‌ دیگر، همراه‌ با لذّت‌ و شهوت‌ نیست‌؛ بلکه‌ترک‌ نماز سَهل‌ انگاری‌ است‌ و بی‌ اعتنایی‌ به‌ نماز نشانة‌ ضعف‌ ایمان‌ و بی‌ دینی‌ به‌ شُمارمی‌آید.

به‌ خاطر اهمیّت‌ نماز بود که‌ پیامبر (ص) می‌فرمود: «قُرّة‌َ عَین''''ی‌ فِی‌ الصّلو''''ة‌ِ؛ نماز نورچشم‌ من‌ است‌.» وامام‌ اول‌ ما علی‌(ع) در حال‌ نماز اولین‌ شهید محراب‌ شد. فاطمه‌3بانوی‌ نمونة‌ اسلام‌ هم‌چون‌ پدر، آن‌قدر نماز خواند، که‌ پاهای‌ مبارکش‌ ورَم‌ نمود. نوردیدگانش‌ حُسین‌ و زَینب‌، در سخت‌ترین‌ روزهای‌ زندگی‌ِ خویش‌ در واقعة‌ عاشورا نمازنافلة‌ را نیز به‌ فراموشی‌ نسپردند. همة‌ پیشوایان‌ دین‌ از نوادگان‌ او، تا مَهدی‌ مَوعود(عج‌)همة‌ عمر گرانبهای‌ خویش‌ را صرف‌ اِحیا و اِقامة‌ نماز به‌ درگاه‌ بی‌ نیاز کرده‌اند.

پرداختن‌ به‌ احکام‌ و اَسرار فراوان‌ نماز، در اثار گرانبهای‌ عالِمان‌ دینی‌ از کُلینی‌ تاخُمینی‌-که‌ تنها شهید اوّل‌ (734-786 ه‌ ق‌)در دو کتاب‌ «اَلْفیّه‌» و «نَفْلیَه‌» خود با الهام‌ ازحدیث‌ لِلصّل''''وة‌ِ اَربَع‌ُ اَلف‌ِ حَدُودٍ به‌ بیان‌ هزارواجب‌ و سه‌ هزار مستحب‌، پیرامون‌ نمازپرداخته‌ است‌-که‌ این‌ رویکرد به‌ نماز نشانة‌ جایگاه‌ والای‌ نماز در فرهنگ‌ غنّی‌ِ اسلامی‌است‌. چنان‌که‌ صاحب‌ جواهر با اِستناد به‌ رِوایات‌ وارده‌ می‌نویسد «بَل‌ هی‌ اصل‌ُ الاسلام‌، وخیرُ العمل‌، و خیرُ موضوع‌، و المیزان‌ و المعیار لسایر اعمال‌ الاَنام‌. فمن‌ و فی‌ بها استوفی‌أجر الجمیع‌ و قُبِلَت‌ منه‌ کلُّها. فهی‌ حینئذ للاعمال‌ بل‌ للدین‌ کالعمود للفُسطاط‌، و لذاکانت‌ اوّل‌ ما یحاسَب‌ به‌ العبد و یُنظَر فیه‌ من‌ عمله‌. فاذا قُبِلَت‌ منه‌ نظر فی‌ سایر عمله‌ و رُدَّعلیه‌. فلا غَرو لو سَمِّی‌ تارکها من‌ الکافرین‌، بل‌ هو کذالک‌ لو کان‌ له‌ الدّاعی‌ الاستخاف‌بالدین‌»

(0) نظر
برچسب ها :
برترين‌ عبادت‌ انسان‌

برترین‌ عبادت‌ انسان‌

به‌ اعتراف‌ روان‌ شناسان‌ و جامعه‌ شناسان‌، عشق‌ پَرستش‌ و مِیل‌ به‌ نیایِش‌ یک‌نیاز فِطری‌ و یکی‌ از غَرائز عالی‌انسانی‌ است‌. به‌ گواهی‌ موَّرخان‌ عِبادت‌ در همة‌ ملل‌ واقوام‌ متمدّن‌ جهان‌ وجود داشته‌ و هر یک‌ به‌ شِکلی‌ این‌ خواستة‌ درونی‌ را در زندگی‌ پیاده‌کرده‌اند. حتّی‌ گاهی‌ سَراب‌ را آب‌ پنداشته‌اند. وجود مَعابِدگوناگون‌-که‌ بهترین‌ میراث‌فرهنگی‌ هر کشور را تشکیل‌ می‌دهد-گواه‌ گویا بر این‌ واقعیّت‌ بوده‌ و هست‌.

متاسّفانه‌ در دورة‌ جاهلیت‌ قرن‌ بیستم‌ ما هنوز با بُت‌ پرستی‌ ستاره‌، گاو و حتی‌شیطان‌ و یزید پرستان‌ ناآگاه‌ در شَرق‌ و غَرب‌ عالَم‌ روبه‌ رو هستیم‌. ولی‌ قرآن‌ کریم‌ سرلوحة‌ برنامه‌ِ همة‌ پیامبران‌ رادعوت‌ به‌ پرستش‌ مَعبود حقیقی‌ یعنی‌ آفریدگار هستی‌، و کنارزدن‌ مَعبودهای‌ ساختگی‌ و بر حَذَر داشتن‌ از کُرنِش‌ در برابر بُت‌ های‌ بی‌ جان‌ و جاندار ومبارزه‌ با اَربابان‌ زَر و تَزویر می‌داند. آن‌جا که‌ خداوند می‌فرماید: (وَ لَقَد اَرسَلنا فِی‌ کُل‌ِّ اُمَّة‌ٍرَسُولاً أَن‌ِ اعْبُدُوا لّ''''له‌َ وَ اجتَنِبُوا الطّاغُوت‌َ، فَمِنهُم‌ْ مَن‌ْ هَدَی‌ الَّله‌ُ وَ مِنهُم‌ْ مَن‌ حَقَّت‌ْ عَلَیه‌ِالضَّلَالَة‌ُ فَسیِرُوا فِی‌ اْلاَرض‌ِ فَاْنْظُرُوا کَیف‌َ کَان‌َ عَاقِبَة‌ُ الْمُکَذِّبیِن‌َ) و هر آیینه‌ در هر اُمّتی‌پیامبری‌ را بر انگیختیم‌ که‌ خدا را بپرستید و از طاغوت‌ دوری‌ کنید، پس‌ برخی‌ از ایشان‌ از هدایت‌ الهی‌ بهره‌مند شدند و گروهی‌ بر گمراهی‌ استوارماندند. پس‌ زمین‌ را بپیمایید و بنگرید که‌ سرانجام‌ تکذیب‌ کنندگان‌ پیامبران‌ چگونه‌ بود!

نخستین‌ پیام‌ اخرین‌ پیامبر الهی‌، حضرت‌ محمّد (ص) نیز این‌ بود: «قُولُوا ل''''ا اِل''''ه‌َاِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا» بگویید معبودی‌ شایسته‌ پرستش‌ چون‌ الله(حقیقتی‌ که‌ همة‌ کمالات‌ ر بی‌نهایت‌ داراست‌) وجود ندارد. تا رستگار شوید. چنان‌ که‌ امام‌ علی‌(ع) فرمود: «فَبَعَث‌َ اللهُمُحَمَّداً صَلَّی‌ اللهُ عَلَیه‌ِ و الِه‌ِ بِالحق‌ِّ لِیُخْرِج‌َ عِب''''ادَه‌ُ مِن‌ْ عِب''''ادَة‌ِ اْلاَوث''''ان‌ِ اِل''''ی‌ عِب''''ادَتِه‌ِ وَ ط''''اعَة‌ِالشَّیْط''''ان‌ِ اِل''''ی‌ ط''''اعَتِه‌ِ»؛ خداوند حضرت‌ محمّد (ص) را برانگیخت‌ تا بندگانش‌ را ازپرستش‌ بت‌ها، به‌ بندگی‌ خدا بکشاند و از فرمان‌برداری‌ از شیطان‌، به‌ اطاعت‌ خدافراخواند.

بنابراین‌ یکی‌ از اهداف‌ مهم‌ّ بِعثَت‌ پیامبر اسلام‌ دعوت‌ به‌ پرستش‌ خالق‌ یگانه‌ ومُنعِم‌ حَقیقی‌ و مهربان‌ بود. با این‌که‌ در اَثَر ناآگاهی‌ عدّه‌ای‌ پرستش‌ الهی‌ را با کارهای‌ناشایستی‌ همراه‌ کرده‌اند و در اجرای‌ مراسم‌ عبادت‌ برخی‌ به‌ دور خود می‌چرخیدند وعده‌ّای‌ خوراکی‌ یا حیوان‌ و انسان‌ را می‌سوزاندند و حتّی‌ گاهی‌ در جاهلّیت‌ صد نفر را باخشونت‌ قربانی‌ بت‌ها می‌کردند. به‌ روایت‌ امام‌ رضا(ع) پیامبر(ص) می‌فرمودند: «اَلصَّلاة‌ُقُربان‌ُ کُل‌ِّ تَقِی‌ٍّ؛ نماز وسیله‌ای‌ نزدیکی‌ به‌ خدا برای‌ هر پرهیزگار است‌» ان‌ حضرت‌ نماز رابه‌ عنوان‌ نُخستین‌ حکم‌ عبادی‌ و جامع‌ترین‌ عِبادت‌ اسلامی‌ برای‌ انسان‌ به‌ جای‌ رَقص‌ وآدم‌ کشی‌ جاهلی‌ مراسم‌ تشریفاتی‌ سرگرم‌ کنندة‌ سایر مَذاهب‌ و آئین‌های‌ بشری‌ به‌جهان‌ بشریت‌ معرّفی‌ نمود و فرمود: «صَلّوُا کَم''''ا رَأَیْتُمُونی‌ اُصَلّی‌؛ همان‌گونه‌ که‌ من‌ نمازمی‌گزارم‌ شما نماز گزارید.»و با روش‌ سمعی‌ و بَصَری‌ این‌ عبادت‌ را-که‌ کامل‌ترین‌ نماز ودارای‌ سه‌ بخش‌: مقدمات‌، طهارت‌ و مُقارنات‌(اَجزاء و اَفعال‌ خاص‌ّ) و تَعقیبات‌(اذکار پس‌از ادای‌ فریضه‌ نماز)می‌باشد-جایگزین‌ مراسم‌ خَرافی‌ معمول‌ در میان‌ سایر ملّت‌هاساخت‌.

(0) نظر
برچسب ها :
آخرين‌ نماز سالار شهيدان‌

آخرین‌ نماز سالار شهیدان‌

دکتر سید رضا موسوی‌

(وَ أنا أختَرتُک‌َ فَاستَمِع‌ لِما یُوحی‌َ، انَّنِی‌ أنَا الّله‌ُ لَا اِلَه‌َ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدنِی‌ و أقِم‌ِ الْصَّلَوة‌َلِذِکری‌).ای‌ موسی‌ من‌ ترا برگزیدم‌ پس‌ به‌ آنچه‌ وحی‌ می‌شود گوش‌ فرا ده‌. همانا منم‌الَّله‌، خدایی‌ که‌ معبودی‌ شایسته‌ پرستش‌ جز من‌ نیست‌ پس‌ مرا بپرست‌ و نماز را برای‌ یادمن‌ به‌ پا دار.

(0) نظر
برچسب ها :
زن و نیاز همیشگی به معشوق بودن
زن و نیاز همیشگی به معشوق بودناساسی ترین نیاز زن و مرد

هُوَ الّذی خَلقکُم مِن نفسٍ واحدةٍ و جَعل زوجها لِیَسکُن اِلیهااو (خدا) کسی است که شما را از یک نفس واحد آفرید و از آن نفس برای شما همسر و جفتی قرار داد تا کنار آن آرامش بگیرید. (اعراف/ 189)در آخرین مقاله (زوج و آرامش بخشی)،بیان شد که زوج ها برای آرامش بخشی به یکدیگر اولاً باید نیازهای یکدیگر را بشناسند و ثانیاً سعی بر ارضای نیازهای یکدیگر کنند. اگر جدول نیازهای زن و مرد را که در آن مقاله ارائه شده بود ، با تساهل جمع بندی کنیم به دو نیاز اساسی و مهم زن و مرد خواهیم رسید:مهم ترین نیاز یک زن: معشوق واقع شدن است.مهم ترین نیاز یک مرد: ریاست همراه تکریم و تایید شدن است.آموزه های دین اسلام، متکی بر فطرت آدمی است، از این رو در آموزه های زناشویی اسلام به ارضای این دو نیاز اساسی زن و مرد توجه شده است.دو کلمه ی «لُعبَت» و «بَعل» در آموزه های دینی به چشم می خورد: قال النبّی (ص): اِنّما المَراةُ لُعبةٌ مَن اتّخذها فلا یُضبها(1)پیامبر گرامی فرمود: زن لعبت است، هر کسی زن گرفت او را ضایع نگرداند. و اِنِ امراةٌ خافت من بعلها نشوزاً اَو اعراضاً فلا جُناح علیها اَن یصلحا بینهما صلحاً والصلح خیرٌ(2)«اگر زنی از اعراض شوهرش بیم داشته باشد، اشکالی ندارد با یکدیگر صلح کنند (پاره از حقوق را صرفنظر کنند) و صلح بهتر است!» کلمه لعبت به معنای : دلبر و معشوق است.کلمه بَعل به معنای بُت است که عرب و قرآن به طور استعاره برای شوهر استفاده کرده است.اَتدعون بعلاً و تذرون احسن الخالقین(3)آیا بُت را می خوانید و احسن الخالقین را رها می کنیدهمان گونه که دقت کردید، «زن» دلبر و معشوق در آموزه های دینی نامیده شده است. به عبارت دیگر مرد باید با همسرش اینگونه رفتار کند و نیاز « معشوق و دلبر واقع شدن» او را ارضاء کند ، این به منزله ی حیات و زندگانی زن است.زن فقط وقتی زنده است که معشوق باشد و توجه کردن به او مایه حیات اوست(4) و شوهر « بُت» نامیده شده است به عبارت دیگر زن باید به شوهرش مانند یک « بُت» احترام بگذارد و به گفته پیامبر اسلام(ص) زن برای شوهر در حد «سجده کردن» تواضع و کوچکی کند.پیامبر اسلام (ص): اگر دستور می دادم که فردی به فرد دیگر سجده کند، به زن دستور می دادم که به شوهرش سجده نماید(5)و محبت او را همواره جوشان نگه می دارد. و اگر زن معشوق واقع نشود این چشمه ی پر خیرو برکت خشک شده و اطرافیان او از قشنگی مهر و محبت زن بی بهره خواهند شد و بقول ویل دورانت فیلسوف غرب(6):« زن وقتی زنده است که معشوق باشد و توجه کردن به او مایه حیات اوست.» لذا بهترین جمله ای که یک مرد می تواند به زن خود بگوید عبارت «عزیزم تو را دوست دارم» می باشد.(7)بقول خانم جینا لمب روزو:« زن از رنج و مرگ خود ترسی ندارد ، فقط از این وحشت دارد که قبل از مردن آن کسی را که دوست دارد پی به شخصیت حقیقی او نبرده باشد ، تنها چیزی که زن از پدر و مادر و شوهر و فرزند و دوستان خود تمنا می کند آن است که او را فراموش نکنند. »(8)مردان عموماً در قلب خود همسرانشان را دوست دارند ولی کمتر این محبت قلبی خود را ابراز می کنند. پیامبر اسلام(ص) فرموده اند:«اگر مرد به زن خود بگوید «تو را دوست دارم» هرگز این کلام از دل و ذهن زن خارج نمی شود و همواره در خاطر او باقی می ماند»(9)در اینجا دو پرسش مطرح می شود:آیا نیاز اساسی زن «معشوق واقع شدن» است؟ و اگر چنین است چگونه باید ارضاء می شود؟پرسش دیگر این که آیا نیاز اساسی مرد « مورد تکریم و اطاعت شدن» است؟ و اگر چنین است چگونه ارضاء می شود؟ 

نیاز اساسی زن

عاطفه و احساس زن مهمترین و زیباترین خصیصه ی زن می باشد و مصداق حدیث نبوی(ص) «اکثر خوبی و خیر در وجود زن است» می باشد.عاطفه و احساس مادر به کودک، او را از تمام آسیب های جسمی و روانی حفظ نموده و انسانی رشید به جامعه تحویل می دهد.زن با احساس و عاطفه خود همسر خود را مانند لباس ضمن حفظ همسرش، او را می آراید.بدین صورت زن سرچشمه جوشان مهر و محبت و صلح و صفا و عشق  است بقول شاعر معاصر مهدی سهیلیمی شود کان وفا، کانون مهر                                       قلب او رخشان تر از قلب سپهرهمچون گل شاداب و خوش رو می شود                    چشم خاموشش سخن گو می شودگر بخواهد زن، بتو جان می دهد                                 هر چه می خواهد دلت آن می دهد(10) 

مشق شب آقایان:

چگونه محبت قلبی خود را به همسرتان ابراز کنید:1- در فواصل روز و شرایط مناسب، با الفاظی عاطفی محبت خود را به همسرش ابراز کنید.2- هر چند وقت با اهداء یک شاخه ی گل، محبت قلبی خود را ابراز کنید.3- گاهی با یادداشت کوتاهی عاشقانه، محبت قلبی خود را به تحریر در آورید.4- روز تولد همسرتان و سالگرد ازدواج تان، را با برپایی جشن ساده و مختصر ارج نهید.5- هر روز از محل کار خود ، با همسرتان تماس تلفنی داشته باشید.6- در مقابل دیگران از خوبی های همسرتان تعریف کنید.7- به اقوام همسرتان احترام کنید ، و از خطاهای آنها چشم پوشی کنید. متأسفانه گاهی اوقات به غلط گفته می شود اگر چنین رفتارهای با همسر، موجب لوس و نافرمان شدن او می شود در مقابل خواسته های احساسی صرف همسر، با محبت و علاقه ایستادگی کرد و اطاعت نکرد. البته دقت کنید اولاً تقاضای نامعقول و احساسی صرف را نپذیرید ، این به معنای نادرست نیست که هر چه زن بگوید باید مخالفت کرد. و ثانیاً اطاعت نکردن به معنای خشونت و دعوا نیست بلکه با کمال محبت و به طور منطقی می تواند صورت گیرد.«عزیزیم این انجام این کار را صلاح نمی دانم» اگر توضیح خواست دلایل عقلی مخالفت خود را بیان می کنید؛ چنانچه نپذیرفت شما بدون عصبانیت، سکوت کنید و او را بحال خود بگذارید ولی از موضع عقلی خود عقب نشینی نکنید. پاورقیها:1- وسایل الشیعه جلد 14 ص 119.2- نساء آیه 128.3- صافات آیه 1254- لذات فلسفه ص 141 به نقل از روان شناسی زن، سید مجتبی هاشمی رکاوندی5- مکارم الاخلاق طبرسی ص 616.6- لذات فلسفه، ویل دورانت ص 141.7- نظام حقوق خانواده – مطهری ص 89.8- روح زن، دکتر جینا لب روزو، ص 67 جلد اول.9- وسایل الشیعه – حر عاملی – ص 10 جلد 14. 10- به نقل از کتاب مقدمه ای بر روان شناسی زن، سید مجتبی هاشمی رکاوندی. تبیان - عباس خراسانی ( مدرس دانشگاه علامه)تنظیم :داوودی
(0) نظر
برچسب ها :
معيارهاي نامزد اصلح
معیارهای نامزد اصلحهمزمان با سراسر کشور از امروز تبلیغات انتخاباتی در شهرستان شازند آغاز شد.بگزارش خبرنگار نامه شهرستان شازند تبلیغات انتخاباتی بمنظور معرفی افکار ، اندیشه ها و برنامه های انتخاباتی و با هدف ایجاد سهولت در فرایند انتخاب مردم و مقایسه برنامه نامزد های انتخاباتی انجام میگیرد.بر پایه این گزارش مردم عزیز شهرستان شازند در حال حاضر با انبوهی از مشکلات از جمله نرخ بیکاری زیاد، تورم طاقت فرسا، گرانی، مشکلات معیشتی، ازدواج جوانان ، مسکن، کمی امکانات و سرمایه گذاریهای زیر بنایی و صدها مشکل بزرگ و کوچک دست و پنجه نرم میکنند و از اینرو برای انتخاب نامزد اصلح از بین نامزدهای محترم باید نهایت دقت و تلاش خود را بکار ببرند تا زبان گویا و برنده و کارآمدی را برای  نهادهای تصمیم گیر کشور،استان و شهرستان  انتخاب کنند تا در غیاب آنها در چنین محافلی او  بتواند منافع مردم شرافتمند این شهرستان  محروم را تامین کند.برای انتخاب نامزد  اصلح معیارهای متعددی وجود دارد که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میشود و شهروندان عزیز شهرستان شازند میتوانند در لابلای برنامه ی انتخاباتی نامزدها و یا در خلال بازدیدها و سخنرانی های اننخاباتی آنان  چنین مواردی را بطور مستقیم از آنان جویا شوند و یا در صورت عدم  امکان تبادل نظر مستقیم از افراد صاحب نظر مانند دانشگاهیان ، علما،  فرهنگیان، افراد مرجع و مورد وثوق سوابق و وی‍ژگیهای آنان را  جویا شوند و پس از بررسی دقیق  نامزد اصلح را انتخاب  کنند.آنچه مسلم است افرادی که با اختصاص دادن امتیازات مادی ناچیز و یا وعده های غیر قابل اجرا در صدد کسب رای مردم برآیند نمی توانند نماینده شایسته ای برای مردم شهید پرور و رزمنده پرور این شهرستان محسوب شوند. هم شهرستانی های عزیز و ارجمند :شهرستان شازند عزیز ما ،  نسبت به سایر شهرستانهای کشور عقب ماندگیهای زیادی دارد و ضرورت دارد سالها همه دست  در دست هم بدهند تا شاهد آبادانی و توسعه این شهرستان باشند از اینرو چنانچه کسانی بخواهند از طریق شیوه های غیر قانونی مبادرت به جمع آوری آرا کنند اینها نه تنها نمی توانند نماینده شایسته ای برای شما مردم خوب این دیار باشند بلکه در صورت راهیابی به مجلس بناچار برای تامین هزینه های انتخاباتی وظایف نمایندگی را فراموش کرده  ومبادرت به دادن  هر گونه امتیازی به اصحاب قدرت میکنند وبجای نماینده مردم بودن به نماینده محافل محدودی در کشور  تبدیل می شوند.شرکت در انتخابات از حقوق مسلم هر شهروندی است و استفاده نکردن از این فرصت و این حق قانونی ضایعات جبران ناپذیری را برجا میگذارد از اینرو همه دوستان و آشنایان خود  را به حضور در صحنه انتخابات تشویق کنید تا همه با هم برای تعیین سرنوشت اجتماعی خود در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند و با رایزنی نامزد مورد نظر خود را انتخاب و او را به دیگران نیز معرفی کنند تا قدرت انتخاب رای دهندگان افزایش یابد.معیارهای یک نماینده اصلح:1-           شجاع بودن و بیان قدرتمندانه نیازهای مردم در مجلس شورای اسلامی و محافل تصمیم گیری2-     سوابق روشن تخصصی،مدیریتی و حرفه ای3-   ارایه راهکار برای قانونگذاری در رابطه با مقولاتی از قبیل فقر،فساد،تبعیض،بیکاری ، مسکن، تورم افسار گسیخته، امور معیشتی مردم و سهمیه بندی بنزین4 -  ارایه دیدگاهها برای چگونگی جلب مشارکت دستگاههای دولتی بمنظور ایجاد تاسیسات زیر بنایی در شهرستان5-     ارایه برنامه برای نظارت بر قوا و نهادهای تصمیم گیر کشور 6 -   چگونگی استفاده از افکار و اندیشه های  متخصصان ، نخبگان و مردم شهرستان 7-     بیان دیدگاه در رابطه با مشارکت مردم در امور کشور ، احزاب و تشکیل سازمانهای غیر دولتی از طرف دیگر ضرورت دارد نامزدهای محترم برنامه های خود را بصورت مکتوب به مردم ارایه دهند و این برنامه به عنوان سند مکتوب میثاق مشترک بین مردم و نامزد انتخابات تلقی شده  ودر صورت راهیابی او به مجلس شورای اسلامی این برنامه رای و نظر مردم شهرستان تلقی میشود و نامزد راهیافته به مجلس در جایگاه نمایندگی باید با خدای خود عهد ببندد تحت هر شرایطی خواست مردم این دیار را شجاعانه در مجلس و محافل مطرح کند و برای کسب منافع فردی منافع جمع را قربانی نکند و در لابلای لابی قدرت غرق نگردد که بطور یقین غرق شدن در چنین گردابه ای ، فراموش کردن آمال و آرزوهای مردم را به عنوان ولی نعمت در پی خواهد داشت.
(0) نظر
برچسب ها :
X