حرف
 به تو عشق می ورزم و جانم را فدایت می کنم چون تو پاک ترینی
(1) نظر
برچسب ها :
حرفهای مسخره
 شهر خالی است ز عشاق بود کز طرفی  از خویش برون آید و کاری بکند
(1) نظر
برچسب ها :
حرفهای مسخره
 اگر جرأت گفتن حقایق را نداری. حداقل جرئت شنیدنشان را داشته باش
(1) نظر
برچسب ها :
حرفهای مسخره
 کتاب را می خوانند که بفهمند.
(0) نظر
برچسب ها :
حرفهای مسخره
 من برده زنجیری هستم, باور نمی کنی زنجیر قسط ها را بر پایم ببین.
(0) نظر
برچسب ها :
حرفهای مسخره
 من همچون برده ها زندگی می کنم, چون هیچ چیز در زندگی به دلخواهم نیست: کار, درآمد, تفریح, ... شما چطور
(0) نظر
برچسب ها :
...
 معاویه بیت المال را تقسیم نمی کرد ولی علی تقسیم می کرد
(0) نظر
برچسب ها :
حرفهای مسخره
 مردم دو دسته هستند: فقیر یا مقروض. فقیر کسی است که نتوانسته وام بگیرد. مقروض کسی که توانسته وام بگیرد
(0) نظر
برچسب ها :
حرفهای مسخره
 می دانید چرا صفویان با عثمانیها جنگ کردند.
(0) نظر
برچسب ها :
...
 ترور امیر کبیر, نقشه بابی ها و شکست میرزاکوچک خان نقشه بهایی ها بود. هر دو فرقه از اختراعات انگلیس و یهود است
(0) نظر
برچسب ها :
...
 اسلام را اروپا با جنگهای صلیبی نتوانست شکست دهد.
(0) نظر
برچسب ها :
تولدت مبارک...
****************************** تبریک دست خالی مرا با سخاوت بی حدت بپذیر... تولدت مبارک... ******************************
(0) نظر
برچسب ها :
حرفهای مسخره
 ما را خواب می کنند که راحت تر بتوانند سوارمان شوند.
(1) نظر
برچسب ها :
...
 استفاده از توپ و تفنگ را اروپائیان به صفویان آموختند تا دشمن قدرتمند آنها یعنی عثمانیها را شکست دهد
(0) نظر
برچسب ها :
...
 می دانید که ملا اولین بار در زمان صفویان از جنوب لبنان وارد ایران شد
(0) نظر
برچسب ها :
X